SZÚ se podařilo získat moderní přístroje

Vytvořeno: 20. 10. 2014 Poslední aktualizace: 20. 10. 2014

Praha, 15. září 2014 – Státní zdravotní ústav (SZÚ) úspěšně dokončil projekt „Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ“ (reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259), který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj  (EF) prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Státnímu zdravotnímu ústavu se tak podařilo vybavit svá pracoviště sedmnácti moderními přístroji v celkové hodnotě 8 080 240,44 Kč. Nové vybavení poslouží Centru epidemiologie a mikrobiologie (CEM), respektive jeho Národním referenčním laboratořím (NRL).

Státní zdravotní ústav v rámci projektového období 2007 – 2013 podal a realizuje celkem 9 projektů (z toho 7 projektů bylo zaměřeno na nákup přístrojů a laboratorního vybavení) na 175 milionů Kč (z toho bylo 100 milionů Kč určeno na nákup přístrojů a laboratorního vybavení). Hodnota nově nakoupených přístrojů a moderního laboratorního vybavení činí cca 81 milionů Kč. Všechny tyto přístroje významně přispějí ke zlepšení ochrany zdraví občanů, identifikaci a sledování původců infekčních nemocí nebo nebezpečných látek negativně působících na lidský organismus (např. karcinogeny, mutageny a látky nepříznivě ovlivňující reprodukci).

Získané přístroje pomohou zlepšit práci jak hygienické služby, v rámci preventivních opatření, tak i lékařů ve zdravotnických zařízeních, díky zvýšení úrovně sledování vybraných infekčních onemocnění (např. žloutenky, HIV/AIDS, chřipky, TBC a dalších přenosných chorob).

Modernější a mnohem citlivější přístroje přispějí k zajištění kvalitnějších a přesnějších podkladů pro plánování protiepidemických opatření a následně například k efektivnější a cílenější léčbě nejrůznějších onemocnění. Projekt současně umožnil rozšíření moderních molekulárních laboratorních metod a doplnění stávajících přístrojů NRL, které slouží k provádění klasických mikrobiologických vyšetření. Na mezinárodní úrovni umožní nové vybavení SZÚ plnění závazků ČR vůči Evropskému centru pro kontrolu nemocí (ECDC), například pro povinné hlášení epidemiologických, mikrobiologických a molekulárních dat do evropského systému surveillance TESSy (The European System of  Surveillance).

„V současné době je v jednotlivých odděleních CEM prováděno několik desítek tisíc laboratorních vyšetření ročně a počet vyšetření stále stoupá. Technika, kterou se nám podařilo získat, pomůže tento nárůst pokrýt a zároveň se modernizací zvýší připravenost SZÚ na případný velký nárůst počtu vyšetření v krátkém čase např. v chřipkové sezóně nebo při epidemickém výskytu některého z infekčních onemocnění,“ uvedla MUDr. Barbora Macková, vedoucí CEM.

Mezi nejzajímavější pořízená laboratorní zařízení patří „Genetický analyzátor a sekvenátor“ a „Instrumentárium pro provádění multiplexní PCR“, která bude využívat oddělení sexuálně přenosných nemocí. Oba přístroje ve vzájemné součinnosti umožňují analyzovat daného původce onemocnění až na molekulární úroveň. Takto zjištěné rozdíly, dokáží vystopovat geografickou nebo společenskou lokalitu, ze které daná bakterie nebo virus pocházejí. Tato informace je podkladem pro další léčebná a preventivní opatření.

Z prostředků spolufinancovaných EU se podařilo dovybavit i další NRL a pracoviště SZÚ, která se zabývají toxikologickými a chemickými analýzami výrobků přímo určených spotřebiteli. Z těchto přístrojů a zařízení je možné představit vysoce účinné kapalinové a plynové chromatografy, které budou využívány pro sledování nebezpečných látek uvolňovaných do potravin nebo lidského organismu z hraček a výrobků pro děti, z potravinářských obalů či kosmetických produktů.

Kontakt pro zprostředkování doplňujících informací:

Nikola Kužílková
e-mail: kuzilkova@know.cz
telefon: (420) 777 325 256
www.knowlimits.cz