Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Světová zdravotnická organizace

Vytvořeno: 7. 5. 2014 Poslední aktualizace: 3. 3. 2022

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – WHO) je agenturou patřící pod systém Organizace spojených národů. Byla založena v roce 1946. Česká republika se stala členem v roce 1993 jako jeden z nástupnických států Československa, které bylo zakládajícím členem WHO.

Hlavními směry činnosti WHO je formulace zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče.

Hlavní oblasti aktivit WHO jsou soustředěny v rámci 13. Všeobecného programu práce, kdy klade WHO mnohem větší důraz na skutečně koncepční a strategickou spolupráci s členskými státy, celosystémový přístup a naplňování cílů tří miliard. V současnosti WHO vytvořila vzdělávací instituci WHO Akademii, která má za cíl umožnit vzdělávání všem zdravotníkům bez rozdílu pomocí on-line nástrojů a aplikací.

WHO sídlí v Ženevě (WHO Headquarters) a má 194 členských států, které jsou rozděleny do šesti regionů a řízeny Regionálními úřadovnami. Generálním ředitelem WHO je Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus, který byl zvolen členskými státy na 70. zasedání Světové zdravotnické organizace (WHA) v květnu 2017 a nastoupil do funkce k 1. červenci 2017 na pětileté období.

Sídlo Regionální úřadovny WHO pro Evropu se nachází v Kodani. Regionálním ředitelem WHO pro Evropu je od 1. února 2020 Dr Hans Henri P. Kluge. Evropský region WHO zahrnuje 53 států, které se setkávají každoročně v září na Regionálním výboru (Regional Committee – RC), kde formulují regionální politiku, dohlíží na aktivity WHO v Evropském regionu a schvalují rozpočet. Evropský region WHO nyní formuloval své cíle v rámci spojené akce pro zdravější populaci v souladu s Evropským programem práce na roky 2020- 2025.

Orgány WHO

Nejvyšším orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáždění (World Health Assembly – WHA), které se každoročně koná v květnu v Ženevě za přítomnosti ministrů zdravotnictví všech členských států. Úkolem WHA je schválit program a rozpočet WHO a projednat důležité otázky zdravotní politiky. Vlastní jednání WHA probíhá formou plenárního zasedání a ve dvou technických výborech.

Dvakrát ročně také zasedá Výkonná rada WHO (Executive Board – EB) složená z odborníků členských států WHO. EB má 34 členů, kteří jsou voleni na tříleté období. Výkonná rada má za úkol napomáhat práci WHA a implementovat jeho rozhodnutí a strategie.

WHO a Česká republika

Sekce WHO na Stálé misi ČR v Ženevě spolupracuje s řídícími orgány WHO a podílí se na koordinacích postojů Evropské unie, které pak země EU společně prosazují v rámci WHO.

Kancelář WHO v České republice je zastoupením WHO na národní úrovni a zajišťuje především vzájemnou informovanost poskytováním údajů týkajících se situace ve zdravotnictví. Jejím důležitým úkolem je distribuce informací a materiálů WHO partnerům v České republice. Kancelář WHO ovlivňuje také tvorbu zdravotní politiky na národní i regionální úrovni. Úkolem Kanceláře je přizpůsobovat zaměření odborné pomoci WHO požadavkům, potřebám a možnostem zdravotnictví v České republice a přispět tím k jeho zlepšování. ČR se podílí na fungování Kanceláře WHO v ČR poskytováním sídla kanceláře (v budově MZV v Rytířské ulici v Praze).

Profil České republiky na stránkách WHO

Dvouletý plán spolupráce mezi MZ a Regionální úřadovnou WHO pro Evropu

V návaznosti na 13. Všeobecný program práce klade WHO mnohem větší důraz na skutečně koncepční a strategickou spolupráci s členskými státy. Na každé dvouletí je připravován nový Dvouletý plán spolupráce mezi MZ a Regionální úřadovnou WHO pro Evropu, který je průnikem priorit Ministerstva zdravotnictví a WHO a je praktickou formou naplňování spolupráce mezi Regionální úřadovnou WHO pro Evropu a Českou republikou. Plán vždy stanovuje prioritní oblasti, očekávané výsledky a podmínky spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví a WHO na příslušné dvouleté období. WHO na jejím základě poskytuje ČR přímou odbornou pomoc ve vybraných oblastech.

Rámcová úmluva o kontrole tabáku

Rámcová úmluva o kontrole tabáku (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) je závaznou mezinárodní smlouvou, která vytváří mezinárodní právní prostředí pro řešení celosvětové tabákové epidemie. FCTC vstoupila v platnost v roce 2005 a do současné doby byla již ratifikována celkem 176 smluvními stranami včetně České republiky. Jednou ze smluvních stran je i Evropská unie. Cílem FCTC a jejích protokolů je chránit současné a budoucí generace před ničivými zdravotními, sociálními, environmentálními a ekonomickými následky spotřeby tabáku a expozicí tabákovému kouři prostřednictvím rámce opatření pro kontrolu tabáku, která jsou prováděna smluvními stranami na národní, regionální a mezinárodní úrovni, s cílem neustálého a podstatného snižování míry užívání tabáku a expozice tabákovému kouři. Smluvní strany platí každé dva roky tzv. dobrovolné členské příspěvky.

Více informací naleznete zde a zde.

Ministerstvo zdravotnictví se rovněž podílí na činnosti WHO v oblasti sledování indikátorů zdravotního stavu populace prostřednictvím poskytování dat za ČR, vyplňováním dotazníků apod. Zde jsou uvedeny některé příklady: