Střediska specializované zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách

Vytvořeno: 15. 8. 2016 Poslední aktualizace: 15. 8. 2016

 

Na základě ust. § 214 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,[1],[2] a podle Směrnice rady 2013/59/EURATOM ze dne 5. 12. 2013[3] vytvořila ČR systém poskytování specializované zdravotní péče vybranými klinickými zdravotnickými pracovišti osobám ozářeným při radiačních nehodách.  

 

Střediska specializované zdravotní péče pro osoby o ozářené při radiačních nehodách (dále jen SSZP) zveřejnilo MZ ve Věstníku č. 5/2013 v  září 2013.

 

  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • Thomayerova nemocnice, Praha
  • Fakultní nemocnice Brno

     

Všechna SSZP mají celostátní působnost, neboť poskytují diferenciovanou specializovanou péči.

 

SSZP jsou v rámci oboru působnosti metodickými centry pro problematiku zdravotní péče o ozářené a poskytují konzultační a přednáškovou činnost pro ostatní poskytovatele zdravotních služeb v oblasti rozsahu své specializace.

 

SSZP u Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je současně držitelem specifických radioantidot pro případ léčby pacientů s vnitřní kontaminací radionuklidy. Zásoba radioantidot je udržována a obměňována z finančních prostředků Ministerstva zdravotnictví. 

 

Dostupnost radioantidot pro poskytovatele zdravotních služeb v ČR je na stejném principu jako dostupnost antidot držených u Toxikologického informačního střediska viz http://mzd.gov.cz/Odbornik/dokumenty/antidota_11286_3495_3.html

 


[1] § 214   Ministerstvo zdravotnictví

a) vytváří systém poskytování speciální lékařské pomoci vybranými klinickými pracovišti fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události,

b) určí poskytovatele zdravotních služeb pro poskytování péče fyzickým osobám ozářeným při radiační mimořádné události a seznam těchto poskytovatelů uveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a způsobem umožňujícím dálkový přístup,

c) v rámci národního akčního plánu pro regulaci ozáření obyvatel z radonu se podílí na informování a vzdělávání veřejnosti a profesních skupin v oblasti ochrany před ozářením z radonu a na vývoji metod a technologie pro snižování tohoto ozáření.

[2] Původně § 46 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

[3] Původně  čl. 51 odst. 3 Směrnice rady 96/29/ EURATOM

Přílohy