Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030

Vytvořeno: 15. 3. 2021 Poslední aktualizace: 3. 6. 2021

Vláda ČR projednala dne 8. března 2021 Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, jež formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v České republice na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila.

Strategie 2021+ je již druhým rámcovým vládním dokumentem pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice. Cílem Strategie 2021+ je formulovat rámec pro opatření státní správy, který přispěje k dosažení rovnosti žen a mužů v ČR. Účelem těchto opatření je rozvinout pozitivní změny, jichž bylo dosaženo v některých oblastech rovnosti žen a mužů, a vyvracení negativních trendů tam, kde přetrvávají anebo se prohlubují.

Z povahy Strategie 2021+ jako strategického dokumentu vlády ČR vyplývá, že je primárně určena příslušným ústředním orgánům státní správy. Těm v časovém rámci 2021 – 2030 ukládá jednotlivé úkoly (resp. opatření), prostřednictvím kterých má být dosaženo vymezených specifických cílů. Strategie obsahuje celkem 8 tematických oblastí a 26 strategických cílů, definujících aktivity vlády v oblasti rovnosti žen a mužů na příští desetiletí. K jejímu plnění budou sloužit kromě běžných činností ministerstev i EU fondy a fondy EHP/Norska

Strategie 2021+ navazuje na již platnou Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

 

Přílohy