Shrnutí výsledků Programu implementace Švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Vytvořeno: 13. 2. 2018 Poslední aktualizace: 13. 2. 2018

Program implementace Švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (dále jen „Program“) byl realizován od podpisu Grantové dohody v prosinci 2012 do konce února 2017. V tomto období byly vyhlášeny tři otevřené výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí grantu na sub-projekty. Celkem bylo úspěšné realizováno 57 sub-projektů a vyčerpány způsobilé výdaje ve výši přes 280 milionů Kč. Z toho bylo poskytnuto více než 238 milionů Kč ze strany Švýcarské konfederace.

V Programu byly stanoveny dva základní cíle, a to „posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, hendikepované a znevýhodněné občany“, a „snížení ekonomických a sociálních rozdílů uvnitř České republiky v souladu se schopností specifických veřejných zdravotních služeb“. Tyto cíle byly dále rozpracovány do třech výsledků Programu:

1. Zlepšení schopnosti lůžkových a pečovatelských domovů pro seniory, dlouhodobé pacienty, specificky znevýhodněné a umírající občany v geograficky zaměřených oblastech (Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj).

Tohoto výsledku bylo dosaženo úspěšnou realizací 9 sub-projektů zaměřených na modernizaci a renovaci infrastruktury zařízení poskytujících dlouhodobou, paliativní a geriatrickou péči. V každém projektu byl implementován rozsáhlý program k zajištění specifické péče. Dále bylo realizováno 24 sub-projektů, z nichž každý zahrnoval vytvoření komplexního programu péče o osoby dlouhodobě nemocné a umírající.

2. Institucionální a personální posílení nestátních neziskových organizací uvnitř specifického sektoru zdravotní péče (dlouhodobí pacienti a umírající občané včetně geriatrické péče) na regionální a celostátní úrovni.

V rámci tohoto výsledku bylo úspěšně realizováno 23 sub-projektů. Sub-projekty byly zaměřeny neinvestičně a obsahovaly školení, semináře, přednášky, pořízení drobného vybavení, PR aktivity a další.  

3. Posílení schopností v oblasti rozvoje politik a strategií s výsledkem více efektivního systému financování zdravotní péče na regionální a celostátní úrovni – ve spojení s pokračující reformou zdravotní péče v České republice.

Tento výsledek byl naplněn úspěšnou realizací sub-projektu Thomayerovy nemocnice, v němž byl implementován program rozvoje strategického plánování, a také studijní cestou do Švýcarska s cílem studia švýcarského systému geriatrické a paliativní péče na národní a kantonální úrovni. 

Kompletní seznam realizovaných sub-projektů lze nalézt v příloze.

Přílohy