Seznam žádostí o rezidenční místo vyloučených pro formální nedostatky

Vytvořeno: 7. 5. 2020 Poslední aktualizace: 7. 5. 2020

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2020 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj. např.:

 • Chybí Rozhodnutí o akreditaci
 • Chybí Rozhodnutí o akreditaci nebo čestné prohlášení o podání žádosti o akreditaci
 • Chybí oprávnění poskytování zdravotních služeb
 • Chybí žádost o udělení akreditace na základní kmen
 • Chybí kopie žádost o udělení akreditace na základní kmen a specializační výcvik
 • Chybí výpis z obchodního rejstříku
 • Chybí kopie smlouvy o spolupráci s akreditovaným zařízením
 • Podaná žádost je na obor který nebyl vypsán
 • Chybně vyplněné čestné prohlášení o spolupráci
 • Smlouva o spolupráci neodpovídá vypsanému oboru
 • Chybí čestné prohlášení o podání žádosti o akreditaci
 • Žádost byla doručena po termínu stanoveném Metodikou
 • Chybí výše dotace
 • Jiný důvod

V příloze je tabulka se seznamem žádostí, které nevyhověly některým formálním náležitostem. Námitka musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu.

Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a Ministerstvo zdravotnictví bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal.

 

Přílohy