Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2016

Vytvořeno: 4. 4. 2016 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2016 dle zákona č. 96/2004 Sb., které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj.:
·         Není doložena kopie Rozhodnutí o akreditaci
·         Předložená akreditace je určena pro fyzickou osobu, ale o dotaci žádá právnická osoba
·         Předložená akreditace je na jiný obor specializačního vzdělávání
·         Chybně označena obálka
·         Nedodržení termínu pro podání žádosti
·         Není předložen životopis školitele
·         Není doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti
·         Není doložen formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
·         Není vyplněn formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
·         Chybí podpis na formuláři Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
·         Ve finančním plánu je překročena výše dotace na jednoho rezidenta
·         Ve formuláři Informace o žadateli je uveden jiný obor specializačního vzdělávání
·         Chybí podpis osoby odpovědné za zpracování finančního plánu projektu na Prohlášení
·         Není doložena smlouva s akreditovaným pracovištěm
·         Na CD chybí formuláře a podpisy
·         Výpis z obchodního rejstříku (datum vydání požadovaného dokladu nesmí být starší tří měsíců)
·         Žádost je podaná na jiný obor
 
V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí, které nevyhověly některým formálním náležitostem, a to včetně data, do kterého se žadatel může proti vyloučení odvolat a dále formulář pro podání námitek včetně postupu k jeho vyplnění.
 
Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a ministerstvo bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal. V tomto případě nebude vydáno písemné rozhodnutí ministerstva o vypořádání námitky.
 
Námitka musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu, tj. 12. 4. 2016.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2
 

Přílohy