Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2022

Vytvořeno: 8. 4. 2022 Poslední aktualizace: 8. 4. 2022

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2022 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice, tj. např.:

  • Chybí Rozhodnutí o akreditaci na kmen
  • Akreditace je vydána jiné místo poskytování zdravotních služeb než je uvedeno v oprávnění poskytování zdravotních služeb
  • Předloženo rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb na jiný obor než je žádost
  • Chybí podpis na  formuláři Informace o vlastnické struktuře
  • Chybí kopie smlouvy o spolupráci s akreditovaným zařízením
  • Chybný název oboru v žádosti
  • Chybí název oboru v žádosti
  • Chybí výpis ze seznamu skutečných majitelů
  • Doručeno po termínu
  • Jiný důvod

V příloze je tabulka se seznamem žádostí, které nevyhověly některým formálním náležitostem. Námitka musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu.

Námitka bude vypořádávána pouze v případě, že bude do daného termínu zaslána společně s odůvodněním. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a Ministerstvo zdravotnictví bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal.

Přílohy