Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2023 – obor všeobecné praktické lékařství

Vytvořeno: 14. 6. 2023 Poslední aktualizace: 15. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2023 v Programu č. 2. v oboru všeobecné praktické lékařství

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví v písemné podobě v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, bude vydáno dodatečně po vypsání výběrového řízení na rezidenta, výběru rezidenta, předání seznamu vybraných rezidentů a po vypracování studijního a finančního plánu rezidenta.

Pro rok 2023 byl počet vypsaných rezidenční míst navýšen ze 150 na 154 o rezidenční místa nevyužitá v jiných oborech.

 

R O Z H O D N U T Í

V souladu s ustanovením § 21ab odst. 5 věta druhá zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“), v souladu s ustanovením § 21 ab odst. 6 písm. b)  a v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný orgán

Rozhodlo o přidělení dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2023

pro obor všeobecné praktické lékařství.

 Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na úspěšné žadatele uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, a to v souladu s ustanovením § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., kteří žádali o dotaci na rezidenční místo v Programu č. 2.

  O d ů v o d n ě n í

 Do 15. 3. 2023 byly podány žádosti o dotaci na rezidenční místo pro rok 2023, a to v souladu s Metodikou pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2023 vydanou ministerstvem. Na základě odborného hodnocení žádostí účastníků řízení ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.    

Poučení

 Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, přípustné odvolání ani rozklad.

 

 

Ministerstvo zdravotnictví dále zveřejňuje usnesení akreditační komise oboru všeobecné praktické lékařství z 16.5.2023, ve kterém komise doporučuje úspěšným žadatelům o rezidenční místa, aby se pokusili ukončit výběrová řízení na rezidenty co nejdříve, a to v případě v 1. kola výběrového řízení do 31.7. 2023 a v případě 2. kola výběrového řízení do 30.9. 2023.

Dále akreditační komise oboru všeobecné praktické lékařství vyzývá úspěšné žadatele o rezidenční místa, kteří v prvním kole přidělené rezidenční místo neobsadí a kteří se domnívají, že rezidenční místo neobsadí ani v kole druhém, aby toto rezidenční místo postoupili náhradníkům.

Přidělené rezidenční místo lze postoupit náhradníkům tím, že nositel rezidenčního místa podá tzv. zpětvzetí žádosti o dotaci na rezidenční místo. Toto zpětvzetí žádosti nemá pevně stanovenou formu, musí však být v písemné podobě, musí být adresované poskytovateli dotace (Ministerstvu zdravotnictví) a musí konkretizovat, které žádosti se týká (např. žádost o dotaci na rezidenční místo na celé specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství ze dne 10. 3. 2023).

Přílohy