Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2015

Vytvořeno: 30. 6. 2015 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

 

R O Z H O D N U T Í

 

V souladu s ustanovením § 60a odst. 9 věta druhá zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný orgán

 

Rozhodlo o přidělení dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2015.

 

Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na úspěšné žadatele uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, a to v souladu s ustanovením § 60a odst. 11 věty první zákona č. 96/2004 Sb., kteří žádali o dotaci na rezidenční místo pro nelékařské zdravotnické obory.

 

O d ů v o d n ě n í

 

Do 16. 3. 2015 byly podány žádosti o dotaci na rezidenční místo pro rok 2015, a to v souladu s Metodikou pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2015 vydanou ministerstvem. Na základě odborného hodnocení žádostí účastníků řízení ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Rozhodnutí ministerstva v písemné podobě v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., bude vydáno dodatečně po vypsání výběrového řízení na rezidenta, výběru rezidenta, předání seznamu vybraných rezidentů a po případné opravě plánu rezidenta.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat odvolání (rozklad), a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 rozpočtových pravidel, neboť na dotaci nebo na finanční výpomoc není právní nárok.

 

 

Přílohy