Seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva

Vytvořeno: 17. 1. 2023 Poslední aktualizace: 17. 1. 2023

Dle ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná (tj. nepoužitelná léčiva), musí být odstraněna včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat nebo životního prostředí.

 

Odstraňování nepoužitelných léčiv provádějí právnické nebo fyzické osoby na základě souhlasu uděleného krajským úřadem v přenesené působnosti anebo, jde-li o radiofarmaka, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. V souladu s ustanovením § 88 odst. 3 zákona o léčivech, informuje příslušný krajský úřad, který souhlas udělil, Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o humánní léčivo, nebo Ministerstvo zemědělství, jde-li o veterinární léčivo, přičemž sdělená informace obsahuje i název technického zařízení sloužícího k odstraňování nepoužitelných léčiv, jehož je příslušná právnická nebo fyzická osoba provozovatelem.

 

Podle § 11 písm. f) bod 1. zákona o léčivech zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých webových stránkách.

 

Přílohy