Sběr údajů pro Pilíř II. Hodnocení 2016 – peer review hodnocení kvality vybraných výsledků

Vytvořeno: 22. 11. 2016 Poslední aktualizace: 22. 11. 2016

Ministerstvo zdravotnictví si dovoluje informovat o zprávě uveřejněné na www.vyzkum.cz (sekce aktuality – sběr údajů pro Pilíř II. Hodnocení 2016 – peer review hodnocení kvality vybraných výsledků ), že dne 14. 11. 2016 byla zprovozněna webová aplikace „SKV“, která je určena pro sběr údajů pro Pilíř II. v rámci Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (tzv. Metodika 2013, viz Příloha 1).

V souladu s Metodikou 2013 žádá ministerstvo zdravotnictví výzkumné organizace (VO), jimž poskytuje institucionální podporu na rozvoj, aby předložily pro potřeby hodnocení VO údaje o vybraných (excelentních) jimi dosažených výsledcích k expertnímu posouzení. Předmětem předání jsou údaje evidované v RIV a uplatněné v letech 2011 až 2015 včetně.

Sběr údajů o těchto výsledcích bude realizován prostřednictvím webové aplikace, která je dostupná na adrese a ve které VO požadované údaje vyplní a aplikací vytvořený soubor ve formátu XML se všemi výsledky předkládanými za celou VO včetně potvrzené průvodky k souboru zašle poskytovateli elektronickou poštou.

Kontaktní osobou určenou poskytovatelem pro sběr těchto údajů je Ing. Miloš Hřebejk z Národní lékařské knihovny (e-mail: hrebejk@nlk.cz).

S ohledem na skutečnost, že lhůta pro předávání údajů byla stanovena na 6 týdnů, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví jako poskytovatel podpory na rozvoj VO konečný termín pro předávání údajů pro jednotlivé VO na 16. prosince 2016.

Nárok na počet předkládaných excelentních výsledků za VO se stanoví z výše poskytnuté institucionální podpory na rozvoj VO za rok 2015, na každých započatých 10 mil. Kč může VO předložit jeden výsledek s podílem 100%.

Pro zabránění duplicit uplatňovaných výsledků proveďte prosím kontrolu vybraných výsledků třídy A z Hodnocení 2015 rozdělených do jednotlivých expertních panelů, viz Příloha 2.

Podmínkou pro posouzení výsledku (např. knihy, článku v periodiku, nové technologie apod.) v panelu je přístup členů panelu k plnému textu výsledku. Pokud tato podmínka není splněna, výsledek nemůže být zařazen do kategorie A.

V případě publikačního výsledku je nutné text zpřístupnit jako přílohu uloženou prostřednictvím aplikace SKV do datového úložiště.

Veškeré dokumenty budou využívány pouze pro potřeby hodnotících panelů, nebudou nikde zveřejněny ani jakýmkoliv způsobem dále šířeny.

Současně si dovolujeme uvést kontakt na pracovníka technické podpory Úřadu vlády ČR:

Ing. Miroslav Rychtařík – telefonický kontakt: 224 003 848, e-mail: rychtarik.miroslav@vlada.cz  

 

Přílohy