S kým spolupracujeme

Vytvořeno: 24. 4. 2019 Poslední aktualizace: 24. 4. 2019

 

  • Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) je implementačním partnerem projektu přípravy plánu. Vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha 1. 1. 2015. Vybudování nového moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra umožnil projekt financovaný z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. NUDZ se má stát referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice. V současné době realizuje několik projektů probíhající reformy péče o duševní zdraví.

 

  • Institut sociálně zdravotních strategií je nezisková společnost, která se zabývá vývojem sociálních a zdravotních koncepcí, strategií a nastavováním systému v kooperaci zdravotnické a sociální problematiky. Základním cílem institutu je komplexní, zdravotně sociální řešení problému péče o seniory (nejen kognitivních poruch) cestou spoluvytvoření koncepce péče o seniory na základě nejnovějších vědeckých a technických poznatků a napomáháni jejich uplatnění ve zdravotnické praxi, sociální péči a celé společnosti. Institut se podílí na vzniku a řešení programů a projektů v oblasti péče o seniory zdravé i nemocné a v oblastech s tím souvisejících a bude podporovat projekty zaměřené na zkvalitnění péče o pacienty seniory, prevenci vzniku komplikací v důsledku pozdní identifikace poruch kognice, či jiných chronických komplikací, terapii v rodině a domácí péči v celé České republice. Institut vyvíjí aktivity směřující ke zlepšování kvality péče o nemocné seniory v nemocniční, ambulantní i domácí profesionální péči i laické péči v rodinách, ke zlepšení komunikace a kontaktu s veřejností, podílí se na rozšiřování informací o výše uvedené problematice mezi odbornou i laickou veřejností, pořádáním kongresů, konferencí, workshopů a publikační a vydavatelskou činností prostřednictvím běžně dostupných medií. Ve svých aktivitách spolupracuje Institut s magistráty měst, krajskými úřady, MZ, MPSV, ÚZIS, LF MU, poskytovateli zdravotních a sociálních služeb, neziskovými organizacemi, terénními pracovníky, charitami.

 

  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby s cílem podporovat rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb v České republice. Založena byla v r. 1991, je největší profesní organizací v segmentu sociálních služeb, a také jedinou, která nabízí členství bez ohledu na formu právní subjektivity a typ sociální služby. Aktuálně sdružuje téměř 1 150 členských organizací, které poskytují více než 2500 registrovaných sociálních služeb. V rámci Asociace působí dva profesní svazy: zdravotnických a sociálních pracovníků v sociálních službách s více než 600 členy. Asociace má zastoupení ve všech relevantních radách, komisích a pracovních skupinách. Svým členům zajišťuje aktuální informační servis a zprostředkovává možnost zapojit se do legislativního procesu. Aktivní je i na evropské úrovni, a to zejména prostřednictvím členství v evropských asociacích a platformách (organizace EAN, FESE, ESN či FEANTSA). Realizuje mnoho projektů na národní a mezinárodní úrovni, vyvíjí také vzdělávací činnost prostřednictvím Institutu vzdělávání APSS ČR, který je největším vzdělavatelem v sociálních službách v ČR a realizuje, mimo jiné, tzv. unikátní semináře. Asociace se věnuje také činnosti publikační; v ČR a na Slovensku vydává nejrozšířenější odborný časopis Sociální služby, časopis Listy sociální práce a rovněž další odborné publikace, texty a brožury.

 

  • Sdružení praktických lékařů ČR je nezávislou dobrovolnou organizací sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé vykonávající praxi v ČR. Posláním sdružení je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, dále zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů, hájení jejich zájmů a podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má SPL 4800 členů (přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR.

 

  • Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP vznikla v roce 1979.  Má celkem 4 800 členů z 5 200 praktických lékařů v ČR. V současnosti se odborná společnost podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. Jednou z oblastí je problematika včasné diagnostiky a léčby demencí, program celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva aj. Řada praktických lékařů se podílela na výzkumu v oblasti prevence KVO, odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších výzkumných aktivitách. Společnost pořádá 140 vzdělávacích seminářů a dvě celostátní konference ročně v systému celoživotního vzdělávání praktických lékařů. Úspěšně organizovala Světovou konferenci praktických lékařů v roce 2013 a Evropskou konferenci praktických lékařů v roce 2017 v Praze. Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně.

 

  • Česká asociace pro neuropsychologii (CANP) je největší českou neuropsychologickou odbornou společností. Slouží jako společná demokratická platforma odborníků zabývajících se neuropsychologií v České republice. CANP slouží odborníkům a zájemcům o neuropsychologii ke sdílení zkušeností a prosazování profesních standardů neuropsychologie v ČR. Cílem je podpora spolupráce mezi odborníky v neuropsychologii a v příbuzných oborech, podpora komunikace a pořádání odborných akcí v podobě seminářů, konferencí a dalších aktivit. Cílem spolku je podporovat rozvoj neuropsychologie jako samostatného oboru v podobě podpory komplexního vzdělávání v neuropsychologii (pregraduálního, postgraduálního i celoživotního), nastavení standardů profesní etiky a podporu výzkumu v neuropsychologii.

 

  • Asociace klinických psychologů České republiky (AKP) je spolkem a současně profesní organizací sdružující a zastupující klinické psychology, dětské klinické psychology a psychology ve zdravotnictví. Účelem AKP ČR je podpora profesních zájmů členů a rozvoj oboru klinická psychologie. Zastupuje členy při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, při dohodovacích řízeních se zdravotními pojišťovnami, při výběrových řízeních apod. Spravuje agendu celoživotního vzdělávání klinických psychologů, zabývá se etickými problémy souvisejícími s výkonem profese, vytváří koncepci oboru a spolupodílí se na specializačním vzdělávání. Aktivně se podílí na reformě péče o duševní zdraví. V současnosti sdružuje přes 600 členů v 10 pobočných spolcích.