Rozvoj mobilní specializované paliativní péče- úvodní seminář pro žadatele

Vytvořeno: 26. 11. 2018 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví je realizátorem projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214,  v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. Projekt si klade za cíl zlepšit péči o umírající v jejich vlastním sociálním prostředí, zajistit zdravotní péči na náležité odborné úrovni (lege artis, podle posledních poznatků vědy) a zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a umírajících v domácím prostředí v České republice. Současní poskytovatelé a jejich služby nejsou nijak standardizovány, rozsah nabízených služeb a úroveň jejich péče je velmi rozdílná. 

Dne 6. listopadu 2018 se na Ministerstvu zdravotnictví konal úvodní informační seminář pro zástupce organizací, které poskytují lidem na konci života specializovanou zdravotní péči přímo v jejich domovech.

Semináře se zúčastnili zástupci 32 organizací z různých částí ČR, kteří měli možnost se seznámit s projektem a s jeho cíli včetně možností budoucího zapojení organizací do projektu.

“Cílem projektu je rozvoj a standardizace péče, která je definovaná v úhradové vyhlášce jako mobilní specializovaná paliativní péče, tedy mobilních hospiců. Přínosem programu je i možný rozvoj poskytovatelů, kteří neměli možnost být zařazeni do Pilotního programu Mobilní specializované péče. Ten v letech 2014-2017 realizovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
s cílem ověřit bezpečnost, klinický přínos  nákladovou efektivitu tohoto typu péče
,” uvedl Marek Uhlíř, odborný koordinátor projektu.

V pilotní fázi projektu plánuje Ministerstvo zdravotnictví podpořit 10 vybraných poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, čímž zesílí dopad Pilotního programu Mobilní specializované péče, který přinesl zařazení tohoto typu péče do systému (seznam mobilních hospiců, které prošly výběrovým řízením nebo už mají uzavřenu smlouvu s některou zdravotní pojišťovnou smlouvu na poskytování mobilní specializované paliativní péče: http://www.mobilnihospice.cz/uhrady/).

Podpora a zpřístupnění specializované paliativní péče terminálně nemocným lidem prostřednictvím projektu může přinést praktický dopad na populaci o velikosti cca 700 tisíc až milionu obyvatel. Vybraných deset organizací bude moci požádat o podporu maximálně do výše 4,8 milionu po dobu 3letého pilotního provozu v předem stanovené struktuře.

Na závěr semináře se uskutečnila diskuze, která potvrdila, že oblast paliativní péče je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících medicínských oborů. Většina přítomných zástupců mobilních hospiců vyjádřila podporu projektu a avizovala předběžný zájem o účast.