Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Rezidenční místa pro nelékařská povolání v ČR: základní informace a často kladené dotazy

Vytvořeno: 3. 3. 2023 Poslední aktualizace: 30. 1. 2024

Základní informace o rezidenčních místech pro nelékařská povolání

Rezidenční místa pro nelékařská povolání jsou dotačním programem Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) na podporu specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice. Tento dotační program byl spuštěn v roce 2009, současným administrátorem rezidenčních míst je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“).

Tento dotační program je klíčovým nástrojem podpory specializačního vzdělávání pro pracovníky v českém zdravotnictví. Program poskytuje finanční podporu pro zajištění praktické výuky a specializace v rámci nelékařských oborů poskytovatelům zdravotních služeb nebo krajským hygienickým stanicím. Rezidenční místa pro nelékařské zdravotnické pracovníky jsou výhodné zejména proto, že umožňují získat specializační vzdělání v dané oblasti za podpory státních dotací pro úspěšné uplatnění v praxi a zlepšení kvality zdravotní péče v ČR.


 

Právní ukotvení

Financování specializačního vzdělávání probíhá v souladu s ustanovením § 60a a násl. zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“). Čerpání dotace probíhá v souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. „218/2000 Sb.“). MZ pak rozhoduje v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. V neposlední řadě jsou podmínky pro přidělení rezidenčního místa a čerpání dotace stanoveny v metodice pro příslušný rok.


 

Často kladené dotazy

 1. Co jsou rezidenční místa? Kdo se může stát rezidentem?

 2. Jaké obory jsou podporovány?

 3. Kdo může žádat o přidělení rezidenčních míst a jaká jsou kritéria pro jejich přidělení?

 4. Jaký je proces žádosti o rezidenční místo?

 5. Jaké jsou povinnosti poskytovatele zdravotních služeb nebo krajské hygienické stanice, pokud je příjemcem dotace – má přidělené rezidenční místo?

 6. Jak funguje přerušení čerpání dotace a kdy může být čerpání dotace zastaveno?

 7. Jaký je vztah mezi akreditací a přidělováním rezidenčních míst?

 

1. Co jsou rezidenční místa? Kdo se může stát rezidentem?

Rezidenčním místem je školicí místo u poskytovatele zdravotních služeb nebo v krajské hygienické stanici, na němž je účastníkovi specializačního vzdělávání spolufinancováno specializační vzdělávání ze státního rozpočtu. Rezidenční místo je přiděleno na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rezidentem je účastník specializačního vzdělávání, který se účastní specializačního vzdělávání na rezidenčním místě a zároveň splňuje podmínky popsané v § 60b zákona č. 96/2004 Sb.:

 1. je zařazen do oboru specializačního vzdělávání v příslušném oboru,
 2. zahájí specializační vzdělávání na schváleném rezidenčním místě ve zdravotnickém zařízení s rezidenčním místem,
 3. má uzavřenu pracovní smlouvu v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby a minimálně na dobu délky specializačního vzdělávání stanovené vzdělávacím programem v příslušném oboru a
 4. byl vybrán zdravotnickým zařízením s rezidenčním místem.

 

2. Jaké obory jsou podporovány?

Podporovány jsou vybrané obory z oborů stanovených v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí v platném znění.

Seznam podporovaných oborů specializačního vzdělávání na následující rok je každoročně stanoven MZ ve spolupráci s univerzitami a profesními sdruženími do 31. prosince a zveřejněn spolu s maximální počtem rezidenčních míst v těchto oborech a výší dotace na tyto rezidenční místa.

 

3. Kdo může žádat o přidělení rezidenčních míst a jaká jsou kritéria pro jejich přidělení?

Žádost o dotaci (tedy přidělení rezidenčního místa) může podat poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice.

Kritéria pro přidělení rezidenčních míst jsou stanovená příslušnou metodikou pro daný rok a také aktuální potřebností odborníků v regionech ČR.

 

4. Jaký je proces žádosti o rezidenční místo?

Žádost o poskytnutí dotace na rezidenční místo se podává přes  Jednotný dotační portál pod záštitou Ministerstva financí a zároveň odesláním samotné vygenerované žádosti z tohoto portálu podepsané statutárním orgánem dané instituce do datové schránky administrátora (IPVZ) ve stanoveném termínu.

Žádost je nejprve posouzena MZ ve spolupráci s IPVZ z hlediska formálních náležitostí a pokud není vyloučena pro jejich nesplnění (např. nedoložením povinných příloh, nezaslání v termínu) je následně odborně posouzena Akreditační komisí, která hodnotí žádosti zejména z hlediska kvality zajištění průběhu celého vzdělávacího programu, personálního, věcného a technického zajištění každého rezidenčního místa a rovnoměrné regionální dostupnosti rezidenčních míst na území České republiky.

Následně jsou výsledky hlasování Akreditační komise o všech posuzovaných žádostech předloženy MZ, které rozhodne o poskytnutí dotací.

 

5. Jaké jsou povinnosti poskytovatele zdravotních služeb nebo krajské hygienické stanice, pokud je příjemcem dotace – má přidělené rezidenční místo?

Povinnosti jsou upraveny § 60d zákona č. 96/2004 Sb., a také příslušnou metodikou pro daný rok. Patří mezi ně zejména:

 • Poskytování potřebného zařízení, vybavení a personálu pro zajištění odborného vzdělávání a praxe rezidentů.
 • Zajištění kvalifikovaného školitele pro vzdělávání rezidentů.
 • Vedení dokumentace o průběhu a výsledcích vzdělávání rezidentů.
 • Nahlašování změn vzniklých během čerpání dotace, například přerušení nebo ukončení přerušení specializačního vzdělávání rezidenta.

Mezi další povinnosti pak patří např. čerpání dotace ze státního rozpočtu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.

 

6. Jak funguje přerušení čerpání dotace a kdy může být čerpání dotace zastaveno?

MZ přeruší čerpání dotace po dobu přerušení specializačního vzdělávání rezidenta. Je třeba tuto informaci včasně nahlásit v souladu s příslušnou metodikou pro daný rok. Celková doba přerušení nesmí překročit 5 let, v tom případě pak MZ rozhodne o zastavení čerpání dotace.

Při nesplnění zákonem stanovených povinností a jiných povinností stanovených v metodice pro příslušný rok rozhodne MZ o zastavení čerpání dotace. Jedná se například o případy, kdy rezident před dokončením vzdělávacího plánu ukončí specializační vzdělávání, ukončí pracovní poměr u svého zaměstnavatele, nebo je na jeho specializační vzdělávání přerušené čerpání dotace více než 5 let.

V případech, kdy je zjištěno, že čerpání dotace neprobíhalo v souladu s příslušnými zákony a metodikou, a došlo tedy k neoprávněnému čerpání dotace, je žadatel vyzván v souladu s § 14f zákona č. 218/2000 Sb. k vrácení poměrné části dotace, kterou čerpal neoprávněně. Jedná se například o případy, kdy není příjemcem dotace nahlášena změna vzdělávání rezidenta (přerušení specializačního vzdělávání, ukončení specializačního vzdělávání, nezahájení specializačního vzdělávání), ale čerpání dotace příjemcem pokračovalo.

 

7. Jaký je vztah mezi akreditací a přidělováním rezidenčních míst?

Pro přidělení rezidenčního místa musí být poskytovatel zdravotních služeb nebo krajská hygienická stanice schopný/á zajistit realizaci všech částí vzdělávacího programu daného oboru ať už na vlastním pracovišti, nebo na pracovišti svého smluvního partnera.

U těch částí vzdělávacího programu, kdy je nutné, aby je účastník specializačního vzdělávání absolvoval na akreditovaném pracovišti, je třeba aby měl poskytovatel zdravotních služeb vlastní platnou akreditaci v oboru, pro který si žádá o dotaci nebo v případě, že akreditaci pro daný obor nemá, musí mít smlouvu s takovým poskytovatelem zdravotních služeb, který platnou akreditaci pro daný obor má.

V případě akreditovaného zařízení musí specializační vzdělávání na rezidenčním místě probíhat v souladu s udělenou akreditací pro daný obor. Není možné měnit v průběhu specializačního vzdělávání na rezidenčním místě smluvní partnery, pokud nejsou zároveň uvedeni v rozhodnutí o akreditaci. V takových případech je nutné poslat žádost o udělení, resp. prodloužení akreditace, kde budou tito smluvní partneři uvedeni viz: Specializační vzdělávání – akreditace


 

Kontaktní osoba za MZČR – poskytovatel dotace

Referent pro rezidenční místa NLZP

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon:
+420 224 97 2157

 

Kontaktní osoby za IPVZ – administrátor projektu

Nela Regentová

Agenda všeobecných sester
E-mail:
Nela.Regentova@ipvz.cz

Tel: +420 271 019 408

Lucie Votrubová

Agenda porodních asistentek, dětských sester a ostatních nelékařských oborů
E-mail:
Lucie.Votrubova@ipvz.cz

Tel: +420 271 019 563