Rezidenční místa 2023 – FAQ

Vytvořeno: 6. 2. 2023 Poslední aktualizace: 6. 2. 2023

Nejčastěji kladené dotazy k požadavkům metodiky pro dotační program rezidenčních míst pro rok 2023

 

  1. Požadavek metodiky: Uzavření smlouvy na dobu určitou do získání specializované způsobilosti rezidenta

Dotaz: Vzhledem k tomu, že žadatel musí vzdělávání v oboru ukončit nejpozději 60 dnů před konáním atestační zkoušky a v řadě případů je mezi ukončením vzdělávání a atestací prodleva až několik měsíců (v případě neúspěchu u atestace i déle než rok), není z metodiky jasné, jakým způsobem bude zajištěno financování školence v tomto období.

Odpověď: Podmínka je cíleně naformulována tak, že smlouva má být uzavřena nejdéle do získání specializované způsobilosti, tedy do úspěšného složení atestační zkoušky. Jelikož je dotace poskytována pouze po dobu specializačního vzdělávání (standardní pravidlo), ponecháváme na dohodě rezidenta a jeho zaměstnavatele, zda rezident bude zaměstnancem akreditovaného zařízení i v období od ukončení vzdělávání (a ukončení poskytování dotace) do doby úspěšného složení atestační zkoušky. Po ukončení specializačního vzdělávání, již žádné prostředky zaměstnavateli poskytovány nejsou, není tedy možné poskytování dotace ukončit, protože není co, a to i kdyby v mezidobí uzavřel rezident a jeho zaměstnavatel smlouvu na dobu neurčitou.

 

  1. Požadavek metodiky: Žadatel o rezidenční místo čestně prohlašuje, že rezidenční místo, na které mu bude poskytována dotace, vzniklo výhradně za účelem zajistit specializační vzdělávání vybranému rezidentovi a nesouvisí se zajišťování zdravotních služeb na jeho pracovištích.

Dotaz: Co znamená, že rezidenční místo nesouvisí se zajišťováním zdravotních služeb na pracovištích akreditovaného zařízení:

Odpověď: Smyslem této podmínky je vyloučit situace, kdy byl rezident do akreditovaného zařízení přijat z důvodu nedostatečného personálního zajištění daného pracoviště a akreditované zařízení splňuje uvedenou personální vyhlášku pouze díky rezidentovi. I proto byl použit termín „zajišťování zdravotních služeb“ neboť vycházíme z toho, že takové zařízení nepřijalo rezidenta a priori proto, aby mu poskytlo specializační vzdělání, ale proto, aby vůbec mohlo poskytovat zdravotní služby. Samozřejmě platí, že specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání podle prováděcích právních předpisů a vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů, tedy rezident v rámci vzdělávání provádí zdravotnické výkony a poskytuje zdravotní péči.

 

  1. Požadavek metodiky: Žadatel o rezidenční místo se dále zavazuje vyvinout maximální úsilí o to, aby rezident, který se na jeho pracovišti specializačně vzdělával, vykonával po získání specializované způsobilosti (pokud rezident svou předatestační přípravu dokončil na dotovaném rezidenčním místě), u registrujícího poskytovatele zdravotních služeb nebo u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího zdravotní služby v daném oboru ambulantní formou.

Dotaz: Z uvedeného není jasné, jakou formou má zaměstnavatel zajistit, aby školenec po atestaci působil v primární či ambulantní péči. Na rozhodnutí školence po atestaci nemá zaměstnavatel žádný vliv, uvedenou skutečnost nelze vymáhat ani garantovat.

Odpověď: Podmínky programu nevyžadují, aby zaměstnavatel/žadatel o dotaci zajistil, že školenec bude po atestaci působit v primární péči. Pravidla požadují to, aby příjemce dotace vyvinul maximální úsilí o to, aby tomu tak bylo. Co může akreditované zařízení reálně udělat, je poté uvedeno v části 6.3 Metodiky. Po žadateli o dotaci není vyžadováno, aby zajistil určité chování rezidenta v budoucnosti, ale očekává se jeho úsilí o to najít takového rezidenta, u kterého je vysoká pravděpodobnost, že bude vykonávat své povolání v primární péči.

 

  1. Požadavek metodiky: Dokládá se kopie Rozhodnutí o udělení akreditace na příslušný specializovaný výcvik, ze kterého bude patrné, že žadatel je schopen buď sám nebo prostřednictvím smluvních zařízení zajistit rezidentovi specializační vzdělávání v rozsahu stanoveném příslušným vzdělávacím programem.

Dotaz: Některá lůžková zdravotnická zařízení nemají v současné době smluvně zajištěno zařízení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb pro školení v rámci specializační části vzdělávacího programu.

Odpověď: O rezidenční místa na celé specializační vzdělávání mohou standardně žádat pouze ta akreditovaná zařízení, která jsou schopna (mají akreditaci) zajistit skutečně celé specializační vzdělávání, a to buď na vlastních pracovištích nebo na pracovištích svých smluvních partnerů. Nejde tedy o podmínku, která by se uplatňovala nově a pokud má poskytovatel zdravotních služeb zájem o dotace na rezidenční místa musí tyto záležitosti spojené s akreditací řešit s dostatečným předstihem.

 

  1. Požadavek metodiky: Žadatel zajišťuje 12měsíční odbornou praxi v oboru pediatrie, která probíhá u registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie (praktický lékař pro děti a dorost) uvedenou v části I. vzdělávacího programu, bod 2.2 c) volitelná odborná praxe, na vlastních pracovištích a v místě poskytování služeb pro které akreditované zařízení žádá o rezidenční místo. (Tedy nikoliv u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb nebo na vlastních pracovištích, ale na jiných místech poskytování zdravotních služeb, než pro které žádá o rezidenční místo).

Dotaz: Tato část je nejednoznačná (text v závorce je v rozporu s předchozím textem). Z uvedeného není zřejmé, zda lůžkové zdravotnické zařízení, při kterém je zřízena ambulance PLDD, může žádat o akreditaci této ambulance pro vzdělávání v oboru pediatrie a zda může tato ambulance následně být místem, kde probíhá 12měsíční odborná praxe u registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb

Odpověď: Jde o kritérium pro hodnocení kvality zajišťovaného vzdělávání, nikoliv o kritéria přijatelnosti. Tzn. i žádost, která v tomto hodnocení získá 0 bodů, může dotaci na rezidenční místo získat. Citované ustanovení říká, že maximální počet bodů může získat pouze ten žadatel, který zajišťuje odbornou praxi u registrujícího poskytovatele na vlastním pracovišti a současně v místě, pro které se žádá o rezidenční místo. Citovaný text v závorce předchozímu textu neodporuje, kritérium je ale poměrně obtížně formulovatelné. Mohlo by také znít také „Tedy nikoliv u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, a nikoliv na vlastních pracovištích, která jsou na jiných místech poskytování zdravotních služeb, než pro které žádá o rezidenční místo“.

 

  1. Požadavek metodiky: „Žadatel zajišťuje 12měsíční odbornou praxi v oboru pediatrie, která probíhá u registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie (praktický lékař pro děti a dorost) uvedenou v části I. vzdělávacího programu, bod 2.2 c) volitelná odborná praxe, na vlastních pracovištích, avšak na jiných místech poskytování zdravotních služeb, než pro které žádá o rezidenční místo)“

Výklad: Jde o obdobnou situaci jako v předchozím odstavci, která se ale bude týkat spíše poskytovatelů, kteří vytvářejí řetězce nebo velkých lůžkových poskytovatelů, například zřizovaných kraji, kteří mají více míst poskytování zdravotních služeb. Příklad: akreditované zařízení žádá o rezidenční místo pro nemocnici XY, praxe u „PLDD“ bude probíhat rovněž na jeho vlastním pracovišti (stejné IČ), ale v jiném místě poskytování služeb, než je nemocnice XY, v ambulanci zřízené při nemocnici Z.

 

  1. Specifická oborová kritéria – Opatření, která se žadatel zavazuje přijmout, aby naplnil požadavky dle bodu 4.1 f)

Dotaz: Žadatel o rezidenční místo (zaměstnavatel školence) nemá žádnou možnost splnit výše uvedené požadavky a smluvně zajistit či garantovat, že školenec bude po atestaci působit v primární či ambulantní péči.

Odpověď: Po žadateli o dotaci není požadováno, aby zajistil, že se rezident v určitém okamžiku v budoucnosti rozhodne nějakým způsobem, ani to, aby závazek rezident nějakým drastickým způsobem vymáhal. Je ale požadováno, aby se snažil vybrat takového rezidenta, u kterého je vyšší pravděpodobnost, že v budoucnu učiní takové rozhodnutí, které je ze strany poskytovatele preferováno.

 

  1. Hodnotící kritérium: Opatření, která se žadatel zavazuje přijmout, aby naplnil požadavky dle bodu 4.1 f), 1. opatření : „Předložení kopie smluvního vztahu žadatele a jiného poskytovatele zdravotních služeb, ze kterého bude vyplývat závazek zaměstnat lékaře (rezidenta), který na dotovaném rezidenčním místě úspěšně dokončil své specializační vzdělávání a získal specializovanou způsobilost, na pracovišti jiného poskytovatele zdravotních služeb, které poskytuje péči jako registrující poskytovatel zdravotních služeb“

Dotaz: Pokud je v textu výše uvedeno „na pracovišti jiného poskytovatele zdravotních služeb“ znamená to, že lůžkové zdravotnické zařízení, které provozuje ambulanci PLDD, nemůže školence po složení atestace zaměstnat v této ambulanci PLDD?

Odpověď: Nejde o podmínku udělení nebo neudělení dotace, ale hodnotící kritérium, které má žadateli přiblížit, co je z pohledu poskytovatele dotace optimální výsledek vzdělávání na rezidenčním místě. V tomto případě situace, kdy lékař, který se vzdělal v lůžkovém zařízení, odejde vykonávat praxi „do terénu“. Samozřejmě jsou podporovány i možnosti, kdy ambulance registrujícího poskytovatele funguje při lůžkovém zařízení, ale zajištění chodu menších samostatných ambulancí má vyšší prioritu, a proto je tato varianta bodově více ohodnocena.

 

Obecný dotaz: finanční dotace na RM byla sice navýšena, stále však nepokrývá náklady zdravotnického zařízení na plné vzdělávání školence. Je možno v případě čerpání menšího počtu RM v roce 2023 navýšit poměrnou částku na školence?“

Odpověď: Co se týče otázky plného pokrytí nákladů na vzdělávání rezidentů, bez ohledu na reálné možnosti státního rozpočtu, které jsou omezené, zde musíme vycházet z toho, že zákon hovoří pouze o dotaci na spolufinancování specializačního vzdělávání, tedy nikoliv o úhradě specializačního vzdělávání. Situace, kdy se v určitém oboru neobsadí všechna rezidenční místa se navíc standardně postupuje tak, že jsou prostředky nabídnuty ostatním, v daném roce podporovaným oborům.