Registrace a výkon nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Vytvořeno: 19. 1. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob byl k 1.9.2017 ukončen. Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“).

Novela zákona zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu (dále jen „osvědčení“). Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován.

Výkon povolání bez odborného dohledu se řídí podle § 4 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., kde je uvedeno, že se za výkon povolání bez odborného dohledu považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., je způsobilý k výkonu povolání zdravotnického pracovníka ten, kdo:

  1. má odbornou způsobilost podle tohoto zákona nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle tohoto zákona,
  2. je zdravotně způsobilý,
  3. je bezúhonný.

Ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 96/2004 b. potom stanoví, kdo (který zdravotnický pracovník) je způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti, po získání specializované způsobilosti a kdo není způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.

 

Osvědčení k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu – registrace

Uváděná novela zákona zrušila vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a rovněž prodlužování platnosti vydaných osvědčení. Osvědčení se tedy od tohoto data nevydávají a neprodlužují se platnosti již dříve vydaných osvědčení.

V současné době již není potřeba mít k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu v minulosti vydávané osvědčení. Jak je uvedeno výše, řídí se výkon nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu podmínkami uvedenými přímo v zákoně, aniž by bylo nutné vlastnit platné osvědčení. O vydání osvědčení nebo prodloužení jeho platnosti již nelze ani požádat.

Pro zahraniční úřady vydává Ministerstvo zdravotnictví nelékařským zdravotnickým pracovníkům na místo v minulosti vydávaného osvědčení obdobný doklad – oprávnění k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu na základě podané žádosti – veškeré informace jsou dostupné na této adrese Kvalifikace získané na území ČR pro práci v zahraničí – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz). Tento doklad však není určen k využití na území ČR.

 

Národní registr zdravotnických pracovníků

Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NR-ZP“) je součástí Národního zdravotnického informačního systému a byl zřízen 19. 9. 2017 podle přechodných ustanovení zákona č. 147/2016 Sb., kterým se měnil zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. NR-ZP není veřejným registrem, přístupy a zápis je přesně definován uváděným zákonem č. 372/2011 Sb.

Tento NR-ZP obsahuje údaje o všech zdravotnických pracovnících (lékařských i nelékařských), včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky. Data (údaje) do něj předávají – vkládají vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení, pověřené organizace a poskytovatelé zdravotních či sociálních služeb.

Prvotní záznam provede buď vzdělávací instituce, na které osoba absolvovala vzdělání opravňující ji k výkonu zdravotnického povolání nebo poskytovatel zdravotních či sociálních služeb, u kterého je dotyčná osoba zaměstnána. Údaje týkající se nelékařských zdravotnických pracovníků vedené v bývalém Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob byly do nového NR-ZP převedeny. Dále předávají do tohoto NR-ZP údaje Ministerstvo zdravotnictví, soudy nebo příslušný správní orgán. Osobní údaje se automaticky přenáší ze Základních registrů veřejné správy, konkrétně z registru obyvatel). Změny osobních údajů jsou tedy průběžně aktualizovány a není nutné o ně žádat.

Pokud jste zaměstnancem výše uváděné instituce a chcete zadat do systému údaje a nemáte přístup, kontaktujte technický helpdesk ÚZIS ČR (tel.: +420 222 269 999; e-mail: helpdesk.registry@uzis.cz ), kde Vám sdělí, kdo z Vaší organizace přístup do systému má, popř. Vám pomohou přístup zřídit. Stejně tak doporučujeme kontaktovat helpdesk v případech, kdy nejsou údaje o nelékařských zdravotnických pracovnících převedeny z bývalého registru. Pokud v NR-ZP nejste veden/a, obraťte se na zdravotnické zařízení, ve kterém pracujete, aby Vaše údaje doplnilo, případně na vzdělávací instituci, na které jste absolvováním lékařského či nelékařského oboru získal/a oprávnění k výkonu zdravotnického povolání.

Zdravotnický pracovník se sám do registru zapsat nemůže, prvotní záznam do NR-ZP provádí výhradně výše zmíněné instituce. Zdravotnický pracovník má možnost do NR-ZP pouze nahlížet, případně dodat některé doplňující údaje (tel., e-mail či adresu přechodného pobytu). Pro získání přístupu k náhledu do NR-ZP je třeba vyplnit žádost a po jejím schválení Vám bude umožněn náhledový přístup. Žádost je dostupná na adrese: Registry rezortu zdravotnictví – Žádost o přístup do registru NR-ZP pro zdravotnické pracovníky. / Application form for access to NR-ZP (ksrzis.cz). Upozorňujeme, že žádost je potřeba podepsat elektronickým podpisem, nebo s ověřeným podpisem poslat poštou (příp. přes datovou schránku).

Další informací k NR-ZP jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky: Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP) – ÚZIS ČR (uzis.cz).

 

Kreditní systém

Kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu byl rovněž novelou zákona zrušen. Cílem upuštění od kreditního systému bylo dát profesnímu vzdělávání reálný a v praxi realizovatelný základ, aby bylo fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES.

Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

 

Podmínky způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu – dle jednotlivých povolání

Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti

§5 Všeobecná sestra
§5a Dětská sestra
§6 Porodní asistentka
§7 Ergoterapeut
§8 Radiologický asistent
§9 Zdravotní laborant
§10 Zdravotně-sociální pracovník
§11 Optometrista
§12 Ortoptista
absolvent bakalářského studijního oboru po prokázání 1 roku výkonu povolání
§13 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
§14 Ortotik-protetik
§15 Nutriční terapeut
§16 Zubní technik
§17 Dentální hygienistka
§18 Zdravotnický záchranář
§19 Farmaceutický asistent
§20 Biomedicínský technik
§21 Radiologický technik
§21a Adiktolog
§21b Praktická sestra (Zdravotnický asistent)
§21c Behaviorální analytik
§24 Fyzioterapeut
a) absolvent Mgr., Bc. studia nebo VOŠ až po prokázání 1 roku výkonu povolání
b) absolvent SZŠ po prokázání 10 let výkonu povolání nebo absolvování pomaturitního specializačního studia v úseku práce léčebná tělesná výchova nebo specializačního vzdělávání v oboru aplikovaná fyzioterapie

 

Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti

§22 Klinický psycholog
§23 Klinický logoped
§23a Zrakový terapeut
§24 Odborný fyzioterapeut
Fyzioterapeut (absolvent SZŠ po absolvování pomaturitního specializačního studia v úseku práce léčebná tělesná výchova nebo specializačního vzdělávání v oboru aplikovaná fyzioterapie)
§25 Radiologický fyzik
§26 Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
§27 Biomedicínský inženýr
§28 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

 

Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem

§22 Psycholog ve zdravotnictví
§23 Logoped ve zdravotnictví
§29 Asistent behaviorálního analytika
§29a Behaviorální technik
§30 Laboratorní asistent
§31 Ortoticko-protetický technik
§32 Nutriční asistent
§33 Asistent zubního technika
§35 Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby
§36 Ošetřovatel
§37 Masér ve zdravotnictví / Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví
§39 Zubní instrumentářka
§40 Řidič zdravotnické dopravní služby
§41 Autoptický laborant
§42 Sanitář