Kvalifikace získané na území ČR pro práci v zahraničí

Vytvořeno: 6. 11. 2012 Poslední aktualizace: 2. 8. 2023

Osvědčení potvrzující získanou způsobilost je určeno všem žadatelům, kteří získali odbornou kvalifikaci na území ČR bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvědčení slouží pro účely výkonu nelékařského zdravotnického povolání mimo ČR (předkládá se tedy zahraničnímu úřadu v zemi, kde žádáte o uznání českého vzdělání). Ministerstvo zdravotnictví vydává tato osvědčení na základě písemné žádosti žadatele.

Nejprve je nutné se obrátit přímo na daný zahraniční úřad (ministerstva zdravotnictví nebo profesní komory), v kterém Vám jistě poradí, jakou žádostí si tam požádáte o uznání českého vzdělání, jaké doklady k tomu budou vyžadovat (většinou se jedná o doklady o vzdělání, výkonu povolání, bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti, totožnosti, apod.), v jaké formě je budou požadovat (jen prosté překlady, legalizované překlady nebo apostilované překlady) a kým mají být tyto dokumenty vystavené.


Zpět na Uznávání kvalifikací získaných v ČR


 

Ministerstvo zdravotnictví ČR může žadateli dle konkrétního požadavku vystavit:

 1. osvědčení potvrzující rovnocennost dosažené kvalifikace všeobecné sestry nebo porodní asistentky se směrnicí č. 2005/36/ES;
  nebo osvědčení potvrzující výkon povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky po dobu nejméně 3 po sobě následujících let v průběhu 5 let předcházejících dni vydání osvědčení (nabytá práva)

 2. osvědčení potvrzující úroveň dosažené kvalifikace žadatele (možné vystavit pro všechna nelékařská zdravotnická povolání)

 3. osvědčení potvrzující odbornou způsobilost získanou na území ČR

 4. osvědčení potvrzující specializovanou způsobilost získanou na území ČR

 5. osvědčení potvrzující výkon zdravotnického povolání žadatele na území ČR

 6. osvědčení potvrzující zdravotní způsobilost žadatele

 7. osvědčení potvrzující bezúhonnost žadatele

 8. potvrzení o platnosti registrace (je-li ještě osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu platné)

 9. oprávnění k výkonu příslušného nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tento doklad nahrazuje pro zahraniční úřady osvědčení potvrzující platnost registrace v případě registrací, které již skončily nebo ani nebyly vydány; většinou pro země mimo EU)

 

Žádost o vydání osvědčení do zahraničí potvrzující získanou způsobilost nebo jiného osvědčení

1
Vyplňte písemnou žádost na předepsaném formuláři a uložte ji.

Formulář žádosti

2
Žádost podepište elektronicky, případně vytiskněte a podepište ručně.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 500 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)
b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
 • Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
 • Variabilní symbol: 1111111111

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy v souladu s Vámi zvoleným předmětem žádosti:

 1. doklady dle písm. b) v případě vzdělání získaného po vstupu do EU (po 1.5.2004), nebo doklady dle písm. b) a písm. e) v případě vzdělání získaného před vstupem do EU

 2. úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, diplom a vysvědčení o absolutoriu, diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek diplomu)

 3. viz b)

 4. úředně ověřené kopie dokladů o získané specializované způsobilosti (např. diplom a dodatek diplomu, diplom, vysvědčení či osvědčení o specializaci)

 5. originál nebo úředně ověřená kopie dokladů o výkonu povolání potvrzené zaměstnavatelem (potvrzení od současného zaměstnavatele nebo pracovní smlouva a dohoda o rozvázání pracovního poměru vystavené bývalým zaměstnavatelem či zaměstnavateli). V případě odborné praxe v cizině či obdobných dokladů vystavených v cizím jazyce je nutné předložit překlad těchto dokladů autorizovaným překladatelem

 6. doklady podle písm. b) a originál nebo úředně ověřená kopie lékařského posudku vydaného na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovně lékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. Potvrzení nesmí být při předložení starší 3 měsíců.

 7. doklady podle písm. b) a originál nebo úředně ověřená kopie Výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob z České republiky. Doklad nesmí být při předložení starší 3 měsíců.

 8. tento doklad lze vystavit, pokud je ještě platné registrační období a neskončilo. K žádosti není nutné žádný doklad přikládat (údaje se vyhledají v systémech Ministerstva zdravotnictví ČR).

 9. doklady dle písm. b), f) a g) (oprávnění k výkonu daného povolání bez odborného dohledu má dle § 4 zákona č. 96/2004 Sb., ten, kdo má odbornou, příp. specializovanou způsobilosti a je zdravotně způsobilý a bezúhonný).

Pokud došlo od vydání dokumentů ke změně jména, je nutné k žádosti doložit úředně ověřené kopie dokladu o změně jména (např. oddací list).

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

5

Žádost, včetně příloh, zašlete:

a
prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd nebo
b

poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vinařská 6
603 00 Brno

 

Právní předpisy v oblasti uznávání kvalifikací:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

 • Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších právních předpisů.

 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších právních předpisů.

 • Sdělení MZ č. 287/2020 Sb., o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikací lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie.

Přílohy