Průběžná zpráva za rok 2021, Závěrečná zpráva – rezidenční místa

Vytvořeno: 16. 12. 2021 Poslední aktualizace: 17. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem.

Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen Ministerstvu zdravotnictví předložit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání realizovaného v rámci dotačního programu Rezidenční místa, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předat nejpozději do 31. 1. následujícího roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen.

Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v „Pokynech pro vyplnění formuláře“.

Zprávy se zasílají datovou schránkou nebo v listinné podobě prostřednictvím licencovaného přepravce listovních zásilek na adresu administrátora dotačního programu:

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Ruská 85

100 02 Praha 10

ID datové schránky: cf2uiwg

Přílohy