Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2030

Vytvořeno: 19. 12. 2022 Poslední aktualizace: 23. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 14. prosince 2022 schválila vláda České republiky Koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2030  (dále jen „Koncepce“). Jedná se o základní koncepční materiál vymezující způsob poskytování finanční podpory z veřejných zdrojů (účelová a institucionální podpora) v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje.

Koncepce je zpracována v souladu s koncepčními a strategickými dokumenty České republiky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v oblasti zdravotnictví, reaguje na současné potřeby zdravotnické péče v ČR a vychází jak z podrobné evaluace minulého období, tak z definovaných tematických priorit. V návaznosti na Koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2022 nevychází předkládaná Koncepce z principu oborového, ale reflektuje multidisciplinární přístup. Koncepce reflektuje současné podmínky zdravotnického výzkumu a definuje základní strategické směry, které navazují na aktuální koncepční dokumenty Evropské unie a České republiky platné pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. V rámci Koncepce jsou zahrnuty problematiky s meziresortní působností, které jsou realizovány řadou institucí příslušných k různým zřizovatelům na straně příjemců a řadou rozpočtových kapitol na straně poskytovatelů.

Koncepce vychází primárně z potřeb rozvoje zdravotnického systému v ČR a cílů stanovených ve strategických dokumentech pro oblast zdravotní péče. Základní směr
pro strategickou orientaci Koncepce tvoří především Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030, Koncepce zahrnuje a uskutečňuje Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+, Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které schválila vláda ČR svým usnesením
ze dne 19. července 2012 č. 552, „Implementaci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 31. července 2013 č. 569 (dále jen „Implementace Priorit VaVaI“) a Národní výzkumnou a inovační strategii
pro inteligentní specializaci České republiky na roky 2021-2027. Z hlediska mezinárodního kontextu a souvisejících mezinárodních závazků přispívá Koncepce k naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v oblasti cíle udržitelného rozvoje „Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku“. Koncepce rovněž reflektuje cíle pro rozvoj Evropského výzkumného prostoru a související cíle podpory rámcového programu Horizont Evropa.

Základním a hlavním cílem Koncepce je zajištění a další rozvoj mezinárodně kompetitivního zdravotnického výzkumu a využití jeho výsledků pro zlepšení lidského zdraví s dopadem na zdravotnictví v České republice a ve světě. Cílem Koncepce je zajištění zdravotnického výzkumu a následně i vývoje prakticky využitelných výsledků výzkumu pro potřeby zdravotnictví, a to v oblasti veřejného zdraví, objasňování patogeneze a rozvoje chorob, či hledání inovativních řešení pro medicínu, to vše při dodržení maximální efektivity užití veřejných prostředků. Koncepce bude realizována zejména prostřednictvím programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou financovány z účelové podpory dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), a dále cestou rozvoje výzkumných organizací, které jsou podporovány z institucionální podpory rovněž dle zákona č. 130/2002 Sb.

Přílohy