Program HPH v ČR

Vytvořeno: 20. 1. 2016 Poslední aktualizace: 4. 3. 2021

 

Národní koordinaci programu HPH zajišťuje v ČR od roku 2003 Ministerstvo zdravotnictví, které v rámci tohoto programu Světové zdravotnické organizace, spolupracuje přímo s odborníky z několika českých nemocnic (FN Motol, VFN, MOÚ, Nemocnice Šumperk). Od roku 2008 úzce spolupracuje s agenturou Consult hospital s.r.o.
 

Koordinace programu na národní úrovni spočívá v:

 • naplňování cílů WHO/HPH podepsané v Dohodě o spolupráci s mezinárodním sekretariátem WHO/HPH v Kodani (viz příloha č. 5)
 • přehledu dostupných materiálů/rešerší jako evidence based informačního zdroje – jsou uveřejňovány na webových stránkách MZ – portál kvality
 • pravidelných setkávání HPH koordinátorů ZZ (poslední bylo v lednu 2012)
 • aktivitách cílených na propagaci programu k rozšiřování sítě – v září 2011 Podzimní škola HPH v ČR
 • výběru členských poplatků a převedení celkové částky do stanoveného termínu na účet mez. sekret. HPH (za rok 2011 splněno.) Nemocnice, které vstoupily do mez. sítě v roce 2011 a účastní se pilotního projektu „recognition process, nemusely platit za rok 2011 členské poplatky.
 
 1. Etapa 2004 – 2010: v návaznosti na projekt WHO se uskutečnil pilotní projekt se zapojením 5 nemocnic, zavádění standardů pro podporu zdraví.
 2. BCA 2010 – 2011: realizace projektu: Podpora zavádění standardů podpory zdraví v ZZ dle Manuálu EÚ WHO – EUR/06/5064214.
 
V rámci projektu byl realizován:

„Základní kurz pro nemocniční koordinátory programu HPH ve ZZ“ (začleňování standardů pro podporu zdraví a systému sebehodnocení do sledování kvality péče a bezpečnosti pacient v konkrétním ZZ, překlad 3 základních vzdělávacích dokumentů HPH do češtiny.

„Podzimní škola WHO-HPH 2011 v České republice“ celostátního semináře s účastí expertů WHO a pod patronací MZČR a záštitou pana ministra.
 
 
Aktuální zájem o program WHO/HPH mezi českými nemocnicemi:
 
Analýza mezi nemocnicemi na Základním kurzu pro koordinátory HPH přinesla tyto informace:
 • 34 frekventantů ze 17 nemocnic (11 přímo řízených, 3 krajské, 3 nestátní) považuje kurz za přínosný – 14 nemocnic má zájem o další vzdělávání v oblasti podpory zdraví
 • Program je považovaný za přínosný pro pacienty i pro personál, největší zájem je o zavedení systémového sledování rizikových faktorů u pacientů a implementaci podpůrných a edukačních programů v oblasti kouření u pacientů a personálu (užší spolupráce s Centry pro závislé na tabáku, zájem o zřizování nových)
 • v roce 2011 se do mezinárodní sítě HPH nově přihlásilo 6 nemocnic a jedna nemocnice členství ukončila. 
 • v roce 2012 bylo členy sítě HPH již 9 českých nemocnic z toho 3 přímo řízené MZ (VFN, FN Motol, FN Olomouc, ÚVN, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Valašské Meziříčí, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav, Nemocnice Šumperk)
 

Pozice programu HPH na mezinárodním poli a ve zvyšování kvality péče v ČR; Význam spolupráce MZ ČR a WHO:

 
2008 uzavřena čtyřletá Smlouva o spolupráci mezi Mezinárodní sítí HPH v Kodani a MZ ČR.
 
2010 podepsáno společné Memorandum o spolupráci mezi WHO (Evropskou úřadovnou WHO) a Mezinárodní sítí HPH. Toto memorandum stanoví rámec spolupráce mezi Evropskou úřadovnou WHO a Mezinárodní sítí HPH rozvíjet a provádět společné činnosti na podporu provádění politik WHO v evropském regionu, stejně jako v ostatních regionech.
 
2010 – 2012 – v Akčním plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče MZ schváleno zavedení standardů podpory zdraví (v souladu s Doporučením Rady EU o bezpečnosti pacientů).
 
BCA 2010 – 2011 – systémová podpora vzdělávání nemocničních koordinátorů HPH + realizace Podzimní školy WHO HPH 2011 v ČR“.
            ●  mezník ve vývoji programu a jeho orientaci na klinickou praxi a posilování vlastní zodpovědnosti pacientů za zdraví
            ●  zájem účastníků ze ZZ pokračovat v programu
            ●  zájem aktivně se účastnit výzkumného projektu Recognition Procces
 
BCA 2012 – 2013 – téma odborné podpory rozvoje národní sítě nemocnic podporujících zdraví v ČR zařazeno do výzkumného projektu Recognition Process.
 
BCA 2014 2015 – program HPH nebyl zařazen do aktivit
 
BCA 2016 – 2017 – zaměření na podporu rozšíření Národní sítě Nemocnic a zdravotnických zařízení podporující zdraví v ČR s odpovídajícím budováním kapacit, provádění školení pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích zaměřená na praktické pokyny a nástroje k provádění intervencí na podporu zdraví mezi pacienty a jejich příbuznými, organizaci cest do zahraničních HPH nemocnic s cílem sdílení zkušeností a osvědčených postupů.
 
BCA 2018 2019 – plán kontinuálního rozšiřování Národní sítě Nemocnic a zdravotnických zařízení podporující zdraví a přenést principy podpory zdraví uplatňované v nemocničních zařízeních do oblasti primární péče.
 
 
Ekonomický kontext zavedení programu HPH do systému sledování klinických ukazatelů a kvality péče:
 • sledování rizikových faktorů u pacientů a podpora edukace a prevence
 • nejnižší náklady na řešení komplikací a infekcí jsou v případě, kdy žádné komplikace a infekce nenastanou. Edukací a spoluprací s pacientem jim předejdeme.
 • angažovaný pacient = levný pacient
 • zapojení do mezinárodních tematických projektů. Nemocnicím i státům zapojeným do projektů umožňují vyzkoušet nové metody, upozornit na problematiku svého regionu nebo případně nabídnout své zkušenosti jako „příklady dobré praxe“ ostatním. Členské země mohou také své příklady „dobré praxe“ prezentovat na serveru mezinárodní sítě WHO nemocnice podporující zdraví. Výsledky a výstupy mezinárodních projektů přinášejí důležité podklady a informace, ze kterých vycházejí strategie a doporučení WHO.
 
WHO poskytuje pro zavedení některých svých prioritních programů odbornou spolupráci a finanční podporu cestou uzavírání dvouletých smluv (tzv. smluv BCA). Ministerstvo zdravotnictví se ve smlouvě zavazuje zajistit koordinaci, poskytnout personál, materiální vybavení a nezbytné místní náklady potřebné pro odbornou spolupráci. MZČR pro systémové zavádění programu HPH tuto podporu obdrželo v roce 2010 – 2011.
 
 
Výzkumný projekt „Recognition Process“
Vedení projektu: ředitelka spolupracujícího Centra WHO HPH Bispebjerg University Hospital v Kodani   
 
Účastníci v ČR: management 7mi českých HPH nemocnic schválil aktivní zapojení (ÚVN, FN Motol, FN Olomouc, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Valašské Meziříčí, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav). Nemocnice Jihlava, Pelhřimov a Valašské Meziříčí byly WHO Centrem HPH náhodným výběrem zařazeny do tzv. intervenční skupiny (zahájily činnost ihned). Ostatní zmiňované nemocnice byly zařazeny do tzv. kontrolní skupiny (zařadí se do projektu za rok).
 
Cíl: vyhodnotit, zda proces podpory zdravotní péče a služeb v nemocnicích skutečně přispívá ke zlepšení zdraví pacientů i personálu. Zapojené nemocnice obdrží od WHO HPH informaci o výsledku konkrétní kliniky/oddělení a certifikát.
 
Další kroky
 • Udržet kontinuitu programu a pozitivní motivaci nemocnic k vytvoření funkční struktury Národní sítě HPH v ČR
 • Otevřít diskuzi k možnostem využití HPH jako jednoho z nástrojů pro zvýšení efektivity léčby a kvality zdravotní péče
 
Výhledově: Na základě výstupů a zhodnocení jejich úspěšnosti – systematické začleňování standardů a ukazatelů podpory zdraví do národního programu kvality a bezpečnosti zdravotní péče.
 
 

Přílohy