Prodloužení doporučujícího stanoviska Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů

Vytvořeno: 12. 3. 2021 Poslední aktualizace: 15. 3. 2021

Prodloužení doporučujícího stanoviska Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů v souvislosti s epidemií SARS CoV-2, vyhlášeným nouzovým stavem a omezením poskytování plánované péče.

Podle § 22 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění (dále jen „zákon“), odborná komise po projednání žádosti vypracuje písemné odborné stanovisko, ve kterém zhodnotí, zda jsou splněny veškeré podmínky k provedení změny pohlaví; zároveň uvede dobu platnosti stanoviska, a přitom zohlední naléhavost provedení zdravotního výkonu.

Stanovisko odborné komise je platné 2 roky ode dne projednání odbornou komisí. V této lhůtě je třeba zahájit chirurgické zákroky směřující ke změně pohlaví, které jsou uveřejněny ve Věstníku MZ ČR 8-2012.

Výňatek s vyjmenovanými chirurgickými výkony:

Chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví transsexuálních pacientů, které jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, jsou uveřejněny ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 8/2012 Doporučený postup při provádění chirurgických zákroků směřujících ke změně pohlaví u transsexuálních pacientů v Čl. 1 bod 2. Jedná se o tyto chirurgické zákroky:

  1. a) Female to male: mastektomie (redukční mammaplastika), hysterektomie, oboustranná ovariektomie, metaidoioplastika, faloplastika, scrotoplastika a urethroplastika.
  2. b) Male to female: orchiektomie, penektomie, vaginoplastika, klitorideoplastika a labioplastika.

V případě, že do dvou let od vydání doporučujícího stanoviska odborné komise pacient započne s chirurgickými zákroky vedoucími ke změně pohlaví, k datu platnosti stanoviska se ve spojení s dalšími chirurgickými zákroky již nepřihlíží. 

V případě, že do dvou let od vydání doporučujícího stanoviska odborné komise pacient nezapočne s chirurgickými zákroky vedoucími ke změně pohlaví, končí platnost stanoviska datem v něm uvedeném.

V souvislosti s epidemií SARS CoV-2 byl vyhlášen nouzový stav a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví nařízeno poskytovatelům akutní lůžkové péče omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče a od 31. 12. 2020 okamžité zastavení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované péče. To znamená, že jsou také odkládány chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví trassexuálních pacientů a odbornou komisí vydaným souhlasným stanoviskům skončí platnost, která byla způsobena organizačními důvody v návaznosti na vzniklou epidemiologickou situaci, nikoli z důvodu změny zdravotního stavu pacienta.

V případě, že jste nepodstoupil/a do dvou let od vydání doporučujícího stanoviska žádný z výše uvedených chirurgických zákroků a stále trváte na jejich provedení, bude plně dostačující zaslat na Ministerstvo zdravotnictví žádost o prodloužení stanoviska.

V žádosti by mělo být uvedeno, že jste s chirurgickými zákroky nestihla započít z důvodu epidemie onemocnění covid-19 a tím způsobeným omezením plánované péče, ale že Váš zdravotní stav se nezměnil a na provedení chirurgických výkonů stále trváte. Dále Vaše kontaktní údaje (jméno, adresa – trvalá i korespondenční, datum narození a datum jednání odborné komise, z které máte doporučující stanovisko odborné komise nebo přiložte jeho kopii. Odborná komise Vaši žádost projedná a bude Vám zasláno nové stanovisko.

Žádost zašlete nejdříve dva měsíce před uplynutím platnosti stanoviska na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.