Přiznávání specializované způsobilosti

Vytvořeno: 1. 6. 2021 Poslední aktualizace: 19. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví může na základě zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních ve znění pozdějších předpisů,

  • § 56 odst. 7 rozhodnout o přiznání specializované způsobilosti v oboru specializace absolventům akreditovaného doktorského nebo magisterského studijního oboru navazujícího na zdravotnický bakalářský nebo magisterský studijní obor, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání vydaného ministerstvem.

  • § 57 odst. 7 o přiznání specializované způsobilosti v oboru specializace absolventům akreditovaného doktorského studijního oboru navazujícího na zdravotnický magisterský studijní obor, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání vydaného ministerstvem.

  • § 96 odst. 1 přiznat způsobilost k výkonu zdravotnickému povolání zdravotnickému pracovníkovi, který získal odbornou nebo specializovanou způsobilost podle dřívějších právních předpisů způsobem neodpovídajícím zákonu č. 96/2004 Sb.

Upozorňujeme, že specializovaná způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů (např. pomaturitním specializačním studiem, speciální průpravou) zůstává nedotčena a zdravotničtí pracovníci si nemusí žádat o přiznání specializované způsobilosti. Pomaturitní specializační studium a speciální průprava se považují dle ustanovení § 96 odst. 2 cit. zákona za specializační vzdělávání.


 

Žádost o přiznání specializované způsobilosti

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 500 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)
b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

  • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
  • Variabilní symbol: 2856
  • Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žadatele

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy:

a
nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří nejsou evidováni v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dokládají:
stejnopis nebo úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné a specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (tj. doklady o absolvování bakalářského, magisterského či doktorského studijního oboru)
b
nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří jsou evidováni v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu:
uvádějí v žádosti registrační číslo (číslo osvědčení) a nepřikládají k žádosti doklady o vzdělání (podmínkou je, že je žadatel předložil v rámci procesu vydání/prodloužení platnosti osvědčení a jsou součásti Registru nelékařských zdravotnických pracovníků).
  • doklad o zaplacení správního poplatku
    (v případě platby bankovním převodem, je potřeba uvést jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady a číslo účtu, z kterého byla platba zaslána)
5

Žádost, včetně příloh, lze podat:

a

poštou na adresu MZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ONP
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

b

osobně na podatelnu MZ

mezi 8:00 až 15:00 (v pondělí a středu do 16:30)

 

V souvislosti s vydáváním rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti a jiných dokladů upozorňujeme na možnost vystavení duplikátů a to v případě ztráty dokladu vydaného ministerstvem.
Duplikát ministerstvo vystaví na základě žádosti přes aplikaci EZP: Žádost o vystavení duplikátu


 

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Hladíková

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 856