Přehled souhlasných stanovisek pro studijní programy VŠ

Vytvořeno: 14. 1. 2022 Poslední aktualizace: 4. 1. 2024

Informace k vydávání souhlasných stanovisek / povolení Ministerstva zdravotnictví pro studijní programy nelékařských zdravotnických oborů vysokých škol (VŠ)

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách přehled zdravotnických studijních programů a oborů vysokých škol, kterým bylo uděleno souhlasné či nesouhlasné stanovisko MZ a jejichž absolvováním se v případě udělení souhlasného stanoviska získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Stanovisko je vydáváno na základě ustanovení § 78 zákona č. 111/1998 Sb. (viz níže).

Přehled obsahuje název vysoké školy, která studijní obor uskutečňuje, název fakulty, typ studijního programu, název studijního programu, kód programu, studijní obor, formu studia, stanovisko MZ, datum udělení stanoviska, způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, která se absolvováním daného oboru získává.

K žádosti o udělení stanoviska/povolení Ministerstva zdravotnictví školy předkládají studijní program ve třech kopiích v papírové podobě a v jedné kopii v elektronické podobě (CD). Programy musí splňovat příslušné legislativní požadavky, a dále personální a materiální zajištění výuky příslušného studijního programu. Ke stanovisku nejsou požadovány podpisy vyučujících. Z cílů programu, obsahu a profilu absolventa musí být zřetelné, k jakému zdravotnickému povolání absolvent získává způsobilost.


 

Odpovídající legislativa (uvedeno ve zkráceném znění):

  • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu,

  • vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní a vzdělávací programy, ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů,

  • metodické pokyny k vyhlášce č. 39/2005 Sb., vydané pro určité obory, uveřejněné ve Věstnících MZ.


 

Kontaktní osoba

Mgr. Marta Faiereislová

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 97 2387

Přílohy