Povolení přípravku BIOBOR JF postupem podle čl. 55(1) BPR

Vytvořeno: 6. 8. 2021 Poslední aktualizace: 15. 7. 2022

Ministerstvo zdravotnictví povolilo postupem podle čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, přípravek BIOBOR JF, který slouží k ošetření leteckého paliva za účelem zabránění rozvoje mikrobiální kontaminace.

Povolení bylo vydáno z důvodu, že někteří výrobci letounů použití přípravku BIOBOR JF ve svých manuálech pro provádění udržby závazně vyžadují. Jejich požadavek v některých případech vychází i z nařízení o letové způsobilosti č. 2020-0176 ze dne 5. 8. 2020 Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví.

Ani jedna z účiných látek obsažených v biocidním přípravku BIOBOR JF není povolena k používání v biocidních přípravcích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o podmínkách dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, ani není zařazena do programu přezkoumání podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1062/2014, týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

S ohledem na nezbytnost použití za účelem zajištění bezpečnosti leteckého provozu, Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo k povolení přípravku pro omezené a kontrolované použití za následujících podmínek.

  • Používání přípravku BIOBOR JF je přípustné pouze tehdy, pokud tak stanoví manuál pro údržbu letounu (Aircraft Maintenance Manual), nebo příslušné nařízení pro zachování letové způsobilosti (EASA Airworthiness Directive).
  • Každý, kdo hodlá přípravek používat pro účely konzervace leteckého paliva je povinen tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zdravotnictví. Oznámení je přijímáno ve volné formě, mělo by obsahovat identifikaci právnické osoby, která přípravek bude používat. Oznámení je možné zaslat prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické podatelny.
  • Každých 60 dní je nezbytné zaslat Ministerstvu zdravotnictví hlášení o množství použitého biocidního přípravku BIOBOR JF, množství ošetřeného paliva tímto přípravkem a dále počet letadel, u kterých bylo použito palivo ošetřené přípravkem BIOBOR JF. Hlášení je opět možné zaslat volnou formou, prostřednictvím datové schránky, či elektronické podatelny MZ.
  • Ministerstvo zdravotnictví doporučuje všem dovozcům biocidního přípravku, aby při dovozu přípravku BIOBOR JF ze třetích zemí písemně oznámili tuto skutečnost Generálnímu ředitelství cel, odboru 21 Celní, za účelem bezproblémového propuštění přípravku do volného oběhu.
  • Nově vydané povolení je platné do 10.1.2023 a s ohledem na další vývoj potřebnosti přípravku bude případně přistoupeno k podání žádosti k Evropské komisi o prodloužení povolení na 550 dní.

 

Rozhodnutí č.j. MZDR 20900/2022-1/OBP, kterým se povoluje přípravek BIOBOR JF pro účely ošetření leteckého paliva k zabránění rozvoje mikrobiální kontaminace – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Přílohy