Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Povolení k výkonu odborné praxe na dobu maximálně 3 měsíců

Vytvořeno: 8. 3. 2022 Poslední aktualizace: 1. 6. 2023

Povolení k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce je určeno pro nově přicházející ukrajinské nelékařské zdravotnické pracovníky a slouží k dočasnému krátkodobému povolení, než budou zajištěni další doklady (nostrifikace dokladu o zahraničním vzdělání) pro podání žádosti o dočasné povolení na delší dobu (12 měsíců).

 

Ministerstvo zdravotnictví může na základě žádosti vydat podle § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou za účelem nabývání odborných a praktických zkušeností pro činnosti, které je možné vykonávat pod přímým vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání. Rozhodnutí se vydává pouze nelékařským zdravotnickým pracovníkům, a nikoliv jiným odborným pracovníkům.

 


 

Rozhodnutí může být vydáno, pokud je žadatel pozván do České republiky k výkonu odborné praxe za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností:

 • právnickou osobou vykonávající činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení nebo
 • vysokou školou nebo
 • výzkumnou institucí nebo
 • akreditovaným zařízením podle § 45 zákona č. 96/2004 Sb., kterým je poskytovatel zdravotních služeb, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu pro:
  1. obor specializačního vzdělávání nebo

  2. akreditovaný kvalifikační kurz nebo

  3. certifikovaný kurz nebo

  4. praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských studijních oborech pro přípravu porodních asistentek.

 

Délka odborné praxe může v tomto případě trvat maximálně 3 měsíce. Po uplynutí této doby je nutné pokračovat v režimu povolení odborné praxe na dobu 12 měsíců podmíněné již doložením dokladu o nostrifikaci (dokladu o zahraničním vzdělání). Je tedy vhodné si během doby 3 měsíců zařídit nostrifikaci.

 


 

Žádost o povolení výkonu odborné praxe na dobu maximálně 3 měsíců

1
Vyplňte písemnou žádost na předepsaném formuláři a uložte ji.

Formulář žádosti

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 500 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)
b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

 • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
 • Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
 • Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
 • Variabilní symbol: 1111111111

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy:

 • originál písemného pozvání do ČR k nabývání odborných nebo praktických zkušeností (vzor v příloze níže);

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a není-li, jiným poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (vzor v příloze níže);

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti – nesmí být při předložení starší 3 měsíců – výpis z evidence Rejstříku trestů nebo doklad prokazující splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; nelze-li získat doklad o bezúhonnosti ze státu (nyní např. z Ukrajiny), jehož je žadatel občanem nebo se v něm žadatel zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců, lze předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti; nesmí být při předložení starší 3 měsíců (vzor v příloze níže);

 • prostá kopie dokladu totožnosti (pasu, povolení k pobytu);

 • kolek v hodnotě 500,- Kč (na žádost nalepte obě části kolkové známky, kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná) nebo doklad o zaplacení správního poplatku (v případě platby bankovním převodem; je potřeba uvést jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady a číslo účtu, z kterého byla platba zaslána a variabilní symbol).

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

5

Žádost, včetně příloh, zašlete:

a
prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví: pv8aaxd nebo
b

poštou na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Vinařská 6
603 00 Brno

 

Kontaktní osoby:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

 

Ing. Miroslava Mudrlová

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 557

Přílohy