Postup sepsání žádostí a formuláře k žádostem

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 15. 11. 2022

Způsob podání žádosti

Žádost o vyjádření/souhlas/závazné stanovisko/osvědčení zdroje/povolení k využívání zdroje/vydání certifikátu se podává buď osobně na podatelně MZ ČR, písemně poštou, elektronickou poštou s ověřeným elektronickým podpisem (pouze na emailovou adresu mzcr@mzcr.cz) nebo datovou schránkou. Viz MZ ČR Kontakty.

Náležitosti žádosti

Žádost je možné sepsat buď vlastní nebo využít některý z našich formulářů, které naleznete v přílohách níže.

V případě podání vlastní žádosti musí být vždy uveden důvod podání žádosti, jméno a příjmení/název fyzické/právnické osoby podávající žádost, kontakt na fyzickou/právnickou osobu podávající žádost (minimálně adresa/sídlo, telefon a email, případně ID datové schránky) a při zastupování na základě plné moci i jméno a příjmení/název zmocnitele a kontakt na zmocnitele (minimálně adresa/sídlo, telefon a email, případně ID datové schránky). U žádostí o souhlas/závazné stanovisko/osvědčení zdroje/povolení k využívání zdroje/vydání certifikátu musí být uvedeno datum narození/IČO fyzické/právnické osoby podávající žádost a při zastupování na základě plné moci i datum narození/IČO zmocnitele (tj. investora atp.). Pokud podáváte žádost o závazné stanovisko ČIL, musí být v žádosti uvedeno dotčené území (parcelní číslo a katastrální území, případně souřadnice S-JTSK). Žádost o vydání osvědčení/povolení k využívání zdroje/certifikátu k vývozu a dovozu minerální vody musí obsahovat název dotčeného zdroje, u právnické osoby se uvede též jméno, příjmení, bydliště, státní příslušnost a rodné číslo nebo identifikační číslo fyzické osoby, která je jejím statutárním orgánem, je-li tento orgán ustanoven. Žádost (návrh) na osvědčení zdroje musí obsahovat popis předpokládaného zdroje a jeho okolí. Žádost o povolení k využívání zdroje musí rovněž obsahovat náležitosti uvedené v § 10 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“).

Co je třeba doložit k žádosti

K žádostem o souhlas/závazné stanovisko/osvědčení zdroje/povolení k využívání zdroje/vydání certifikátu je třeba doložit plnou moc, pokud se fyzická/právnická osoba, požadující výše uvedené, nechává zastupovat na základě plné moci. K žádosti (návrhu) na vydání osvědčení zdroje musí být doloženy náležitosti uvedené v § 6 odst. 2 lázeňského zákona. Žádost o vydání povolení k využívání zdroje musí být doplněna o náležitosti uvedené v § 10 odst. 2 a 3 lázeňského zákona. Pokud se jedná o dalšího uživatele zdroje, § 10 odst. 2 a 3 lázeňského zákona se užije přiměřeně v souladu s § 18 odst. 1 lázeňského zákona. K žádosti o závazné stanovisko je třeba doložit projektovou dokumentaci a u činností, které jsou potenciálně rizikové pro přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod, také posudek osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Další dokumenty mohou být požadovány odborným referentem, kterému byla žádost přidělena k vyřízení.

Přílohy

Žádost o vydání povolení k využívání zdroje

Žádost o závazné stanovisko ČIL

Typ souboru: docx
Formulář k žádosti o závazné stanovisko k provedení geologických prací (formát docx) (22,13 KB)
Použijte, pokud žádáte o závazné stanovisko ke geologickým pracím (průzkumné vrty, vrty pro tepelná čerpadla atd.). Lze použít i ke geologickým pracím, s nimiž souvisí vydání souhlasu vodoprávního úřadu.
Typ souboru: docx
Formulář k žádosti o závazné stanovisko (formát docx) (34,12 KB)
Použijte pro všechny činnosti vyjma geologických prací.