Populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty

Vytvořeno: 10. 8. 2023 Poslední aktualizace: 10. 8. 2023

Rakovina prostaty je nejčastějším zhoubným nádorem mužů (kromě nemelanomových kožních nádorů). Ročně onemocní tímto nádorem okolo 8 000 mužů, což je téměř třikrát více než před přibližně 20 lety. Vyšší výskyt nádorů prostaty je vysvětlován jednak stárnutím populace, jednak nárůstem rutinního preventivního vyšetřování PSA u starších mužů. Díky tomu jsou častěji odhalena i časná stadia karcinomu, klinicky dosud němá, která by se za jiných okolností ještě neprojevila.
Karcinom prostaty je možné včas odhalit prostřednictvím vyšetření krevního séra na prostatický specifický antigen (PSA).

Primárním cílem pilotního programu je využít jednoduchý, levný a dostupný marker – PSA, který můžeme použít pro rozhodnutí o indikaci k dalšímu došetření, případně biopsii, a eliminovat přechod karcinomu do již klinicky rozvinutého stadia s náročnou léčbou a špatnou prognózou. Cílem je zároveň nastavit a vyhodnotit navržené postupy pro časný záchyt. Pacient by neměl být zařazen do screeningu pomocí PSA, aniž by byl dobře seznámen s jeho výhodami a riziky (poučení pacienta).

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje zahájení Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR a pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří mají zájem se do tohoto programu přihlásit, zveřejňuje níže přiložené formuláře žádostí.

V rámci programu časného záchytu karcinomu prostaty jsou ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 11/2023 zveřejněny následující materiály:

  • Metodika realizace Populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR;
  • Podmínky akreditace pracovišť pro biopsie prostaty v rámci programu časného záchytu;
  • Podmínky akreditace pracovišť pro MRI prostaty v rámci programu časného záchytu;
  • Standard provedení biopsie prostaty v rámci programu časného záchytu;
  • Standard provedení multiparametrického zobrazení prostaty magnetickou rezonancí v rámci programu časného záchytu.

Žádost o vydání osvědčení se předkládá Ministerstvu zdravotnictví na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Lhůta pro podání žádosti je zachována, je-li posledním dnem lhůty žádost podána k poštovní přepravě. Bude-li žádost podána prostřednictvím datové schránky, považuje se žádost za včasně podanou, je-li nejpozději poslední den lhůty dodána do datové schránky Ministerstva zdravotnictví. Pro tento účel lze použít doporučený formulář žádosti uvedený v příloze výzvy.

Lhůta stanovená výzvou pro podávání žádostí je do 15. 9. 2023.

Přílohy