Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021

Vytvořeno: 14. 12. 2021 Poslední aktualizace: 14. 12. 2021

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví:

do 31. ledna 2022

na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Ing. Jana Hejnová, odbor vědy a lékařských povolání, oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (VLP/1), Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2

 • osobním předáním (na podatelnu Ministerstva zdravotnictví),
 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (u zásilek není rozhodující datum podání, ale jejich doručení na Ministerstvo zdravotnictví do termínu viz výše).

Příjemce institucionální podpory v termínu předá Průběžnou zprávu včetně příloh. Průběžná zpráva se bude týkat shrnutí řešeného výzkumu, jeho financování a dosažených výsledků v roce 2021.

Příjemce dále předá Ministerstvu zdravotnictví podklady pro finanční vypořádání se státním rozpočtem (viz Příloha_04_Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2021 a Příloha_05_ č. 1v_vyhl367)

 Průběžná zpráva

Průběžná zpráva slouží poskytovateli ke kontrole čerpání institucionální podpory za rok 2021 a ke zhodnocení projektů v rámci institucionální podpory.

Průběžná zpráva je vázána k čerpaným finančním prostředkům poskytnutých v rámci institucionální podpory na Rozvoj výzkumné organizace (Rozhodnutí MZ č. x- RVO-zkratka organizace/2021). Přehled všech institucí podpořených v roce 2021 včetně čísla rozhodnutí (viz Příloha_03_Rozdělení institucionálních prostředků pro rok 2021).

Osnova Průběžné zprávy:

 1. Úvod (základní informace o příjemci)
 2. Projekty – Výzkumná část (co bylo řešeno a jakých výsledků bylo dosaženo)
  • Jednoleté projekty v rámci hodnoceného roku
  • Víceleté projekty (běžící, nové)
  • Ukončené projekty (zhodnocení a shrnutí průběhu řešení s důrazem na hodnocený rok)
  • Probíhající projekty (započaté v minulých letech nebo v hodnoceném roce)
  • Konečné shrnutí celého průběhu řešení v hodnoceném roce (plnění cílů jak hlavních, tak dílčích, popis případných změn projektu a jejich odůvodnění
 3. Ekonomická část

Je nezbytné uvést skutečně vynaložené náklady za celý sledovaný rok a skutečně čerpaný objem IP. Pokud byly v celkových financích i jiné zdroje, je třeba uvést též částku z ostatních veřejných zdrojů a z ostatních neveřejných zdrojů.

 1. Závěr

Rozsah Průběžné zprávy: maximálně 3 strany A4

Forma zaslání: cloudové úložiště Ministerstva zdravotnictví

 1. Publikační část

Publikace (dle Metodiky hodnocení):

 • Články v impaktovaném časopise
 • Články v neimpaktovaném časopise
 • Články v recenzovaném časopise
 • Ostatní

Za každou uvedenou publikaci v seznamu průběžné zprávy bude v této příloze dále doložen odkaz na výsledek (kniha, časopis atd., obsahující příslušný výsledek), případně kopie titulní strany nebo tiráže s uvedením základních údajů – dedikace, obsah a celé znění příslušného výsledku (článek, kapitola v knize, atd.).

Forma zaslání: cloudové úložiště Ministerstva zdravotnictví.

 1. Povinná příloha Průběžné zprávy

Doplňujícím materiálem k Průběžné zprávě bude příloha, která nebude její součástí, ale jako samostatný materiál bude sloužit při hodnocení Průběžné zprávy (proto prosím věnujte pozornost poskytnutým informacím a jejich zpracování). Povinná příloha bude zaslána na USB flash disku společně s Průběžnou zprávou.

Náležitosti povinné přílohy (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2021):

 • ekonomické shrnutí (viz Příloha_02_Výkaz uznaných nákladů za rok 2021)

Tato část bude i v samotné Průběžné zprávě.

Dodání: v elektronické verzi (scan s podpisy a zároveň ve formátu excel);

 • publikační část, shrnutí (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2021)

Dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika 17+“), celkový přehled;

 • doložení ostatních druhů výsledků, např. patenty, průmyslové vzory, funkční vzory atd. (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2021)
 • seznam vědeckých projektů s mezinárodní účastí alokovaných pracovišti a zahraničních projektů uvedených v Tabulce parametrů pro hodnocení výzkumných organizací – institucionální podpora.
 1. Vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021

Vypořádání se státním rozpočtem je v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, stáními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Podrobné pokyny viz Dopis příjemcům – Pokyny pro vypořádání SR_2021.

SHRNUTÍ

V termínu do 31. ledna 2022 (včetně) příjemci institucionální podpory (seznam viz Příloha_03_Rozdělení institucionálních prostředků pro rok 2021) odevzdají následující materiály:

 1. Průběžná zpráva k čerpání Institucionální podpory
 2. Dosažené výsledky
 3. Příloha Průběžné zprávy, samostatný elektronický dokument (1x ve formátu PDF s podpisy odpovědných osob + 1x ve formátu XLS)

Forma zaslání: cloudové úložiště Ministerstva zdravotnictví.

Vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021

Přílohy