Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019

Vytvořeno: 20. 12. 2019 Poslední aktualizace: 20. 12. 2019

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví:

do 31. ledna 2020

na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (VLP/1), Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2

 • osobním předáním (na podatelnu Ministerstva zdravotnictví),
 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (u zásilek není rozhodující datum podání, ale jejich doručení na Ministerstvo zdravotnictví do termínu viz výše).

Příjemce institucionální podpory v termínu předá Průběžnou zprávu včetně příloh. Průběžná zpráva se bude týkat shrnutí řešeného výzkumu, jeho financování  a dosažených výsledků v roce 2019.

Příjemce dále předá Ministerstvu zdravotnictví podklady pro finanční vypořádání se státním rozpočtem (viz Příloha_04_Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2019 a Příloha_05_ č. 1v_vyhl367)

 

A. Průběžná zpráva

Průběžná zpráva slouží poskytovateli ke kontrole čerpání institucionální podpory za rok 2019
a ke zhodnocení projektů v rámci institucionální podpory.

Průběžná zpráva je vázána k čerpaným finančním prostředkům poskytnutých v rámci institucionální podpory na Rozvoj výzkumné organizace (Rozhodnutí MZ č. x- RVO-zkratka organizace/2019). Přehled všech institucí podpořených v roce 2019 včetně čísla rozhodnutí (viz Příloha_03_Rozdělení institucionálních prostředků pro rok 2019).

Osnova Průběžné zprávy:

 1. Úvod (základní informace o příjemci)
 2. Projekty – Výzkumná část (co bylo řešeno a jakých výsledků bylo dosaženo)
  • Jednoleté projekty v rámci daného roku, tj. 2019
  • Víceleté projekty (běžící, nové):
  • ukončené (zhodnocení a shrnutí průběhu řešení s důrazem na rok řešení 2019);
  • probíhající (započaté v minulých letech nebo v roce 2019).
  • Ukončené projekty
  • konečné shrnutí celého průběhu řešení v roce 2019 (plnění cílů jak hlavních, tak dílčích, popis případných změn projektu a jejich odůvodnění. 

    3.    Ekonomická část (výpis z ekonomického systému organizace za rok 2019)

Je nezbytné uvést skutečně vynaložené náklady za celý rok 2019 a skutečně čerpaný objem institucionální podpory za rok 2019. Pokud byly v celkových financích i jiné zdroje, je třeba uvést též částku z ostatních veřejných zdrojů a z ostatních neveřejných zdrojů.

    4.    Závěr

Rozsah  Průběžné zprávy: maximálně 3 strany A4

Forma zaslání: USB flash disk

B. Publikační část

Zahraniční publikace (dle Metodiky hodnocení):

 • Články v impaktovaném časopise
 • Články v neimpaktovaném časopise
 • Články v  recenzovaném časopise
 • Ostatní

 

Domácí publikace (dle Metodiky hodnocení):

 • Články v impaktovaném časopise
 • Články v neimpaktovaném časopise
 • Články v  recenzovaném časopise
 • Ostatní

 

Za každou uvedenou publikaci v seznamu  Průběžné zprávy bude v této příloze dále doložen odkaz na výsledek (kniha, časopis atd., obsahující příslušný výsledek), případně kopie titulní strany nebo tiráže s uvedením základních údajů – dedikace, obsah a celé znění příslušného výsledku (článek, kapitola v knize, atd.).

Forma zaslání: USB flash disk.

C. Povinná příloha Průběžné zprávy

Doplňujícím materiálem k Průběžné zprávě bude příloha, která nebude její součástí, ale jako samostatný materiál bude sloužit při hodnocení Průběžné zprávy (proto prosím věnujte pozornost poskytnutým informacím a jejich zpracování). Povinná příloha bude zaslána na USB flash disku společně s Průběžnou zprávou.

Náležitosti povinné přílohy (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2019):

 • ekonomické shrnutí (viz Příloha_02_Výkaz uznaných nákladů za rok 2019)

Tato část bude i v samotné Průběžné zprávě. Upozorňujeme, že tato příloha nenahrazuje podrobný výpis ze stávajícího ekonomického systému o hospodaření s finančními prostředky, který je nedílnou součástí Průběžné zprávy.

Dodání: v elektronické verzi (scan s podpisy a zároveň ve formátu excel);

 • publikační část, shrnutí (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2019)

Dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika 17+“), celkový přehled;

 • doložení ostatních druhů výsledků, např. patenty, průmyslové vzory, funkční vzory atd. (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2019).

D. Vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019

Vypořádání se státním rozpočtem je v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, stáními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Podrobné pokyny viz Dopis příjemcům – Pokyny pro vypořádání SR_2019.

 

SHRNUTÍ

V termínu do 31. ledna 2020 (včetně) příjemci institucionální podpory (seznam viz Příloha_03_Rozdělení institucionálních prostředků pro rok 2019) odevzdají následující materiály:

 1. Průběžná zpráva k čerpání Institucionální podpory
 2. Dosažené výsledky
 3. Příloha Průběžné zprávy, samostatný elektronický dokument (1x ve formátu PDF s podpisy odpovědných osob + 1x ve formátu XLS)

Forma zaslání: 1x USB flash disk

Vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019

 

Přílohy