Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017

Vytvořeno: 18. 12. 2017 Poslední aktualizace: 18. 12. 2017

Finanční vypořádání institucionální podpory za rok 2017, Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví:

do 31. ledna 2018

na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (VLP/1), Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2

 • osobním předáním (na podatelnu Ministerstva zdravotnictví),
 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (u zásilek není rozhodující datum podání, ale jejich doručení na Ministerstvo zdravotnictví do termínu viz výše).

Příjemce institucionální podpory v termínu předá Průběžnou zprávu včetně příloh. Průběžná zpráva se bude týkat shrnutí řešeného výzkumu, jeho financování, dosažených či v budoucnu plánovaných výsledků a výhledu do dalšího roku v rámci čerpání institucionální podpory (koncepční rozvoj dané organizace).

Příjemce dále předá Ministerstvu zdravotnictví podklady pro finanční vypořádání se státním rozpočtem (viz Příloha_04_Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2017 a Příloha_05_ č. 1v_vyhl367)

 

A. Průběžná zpráva

Průběžná zpráva slouží poskytovateli ke kontrole čerpání institucionální podpory za rok 2017
a ke zhodnocení projektů v rámci institucionální podpory.

Průběžná zpráva je vázána k čerpaným finančním prostředkům poskytnutých v rámci institucionální podpory na Rozvoj výzkumné organizace (Rozhodnutí MZ č. x- RVO-zkratka organizace/2017). Přehled všech institucí podpořených v roce 2017 včetně čísla rozhodnutí (viz Příloha_03_Rozdělení institucionálních prostředků pro rok 2017).

Osnova Průběžné zprávy:

 1. Úvod (základní informace o příjemci)
 2. Projekty – Výzkumná část (co bylo řešeno a jakých výsledků bylo dosaženo
   • Jednoleté projekty v rámci daného roku, tj. 2017
   • Víceleté projekty (běžící, nové):
    • ukončené (zhodnocení a shrnutí průběhu řešení s důrazem na poslední rok řešení);
    • probíhající (započaté v minulých letech nebo v roce 2017);
    • plánované.

Za víceleté období řešení doporučujeme vytvoření přehledové tabulky, která bude zahrnovat dosažené výsledky (dle platných Metodik, které jsou zároveň uvedeny v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací („IS VaVaI“), publikační aktivity a finanční přehledy čerpání.

 • Ukončené projekty

  • konečné shrnutí celého průběhu řešení (plnění cílů jak hlavních tak dílčích, popis případných změn projektu a jejich odůvodnění.

 1. Koncepční část (předložení koncepce rozvoje organizace na rok 2018, s výhledy do roku 2021)
 2. Ekonomická část (výpis z ekonomického systému organizace za rok 2017, předběžné procentuální rozdělení financí na další roky – kvalifikovaný odhad, plánované investiční akce, atd.).

Je nezbytné uvést skutečně vynaložené náklady za celý rok 2017 a skutečně čerpaný objem institucionální podpory za rok 2017. Pokud byly v celkových financích i jiné zdroje, je třeba uvést též částku z ostatních veřejných zdrojů a z ostatních neveřejných zdrojů.

 1. Závěr

Vzhled Průběžné zprávy:

Doporučené formátování

Okraje:

horní – 25 mm

levý – 35 mm

dolní – 25 mm

pravý – 25 mm

Řádkování (základní text): 1,15

Velikost písma (základní text): 12 b

Písmo – font (vektorové patkové proporcionální písmo): Times New Roman

Forma zaslání: pouze elektronická podoba, a to ve dvou exemplářích na CD či DVD

B. Publikační část

Zahraniční publikace (dle Metodiky hodnocení):

 • Články v impaktovaném časopise
 • Články v neimpaktovaném časopise
 • Články v recenzovaném časopise
 • Ostatní 

Domácí publikace (dle Metodiky hodnocení):

 • Články v impaktovaném časopise
 • Články v neimpaktovaném časopise
 • Články v recenzovaném časopise
 • Ostatní 

Za každou uvedenou publikaci v seznamu Průběžné zprávy bude v této příloze dále doložen kompletní výsledek v plném znění (kniha, časopis atd., obsahující příslušný výsledek), případně kopie titulní strany nebo tiráže s uvedením základních údajů – dedikace, obsah a celé znění příslušného výsledku (článek, kapitola v knize, atd.).

Forma zaslání: pouze elektronická podoba, a to ve dvou exemplářích na CD či DVD, podle velikosti může být součástí CD či DVD s Průběžnou zprávou.

C. Povinná příloha Průběžné zprávy

Doplňujícím materiálem k Průběžné zprávě bude příloha, která nebude její součástí, ale jako samostatný materiál bude sloužit při hodnocení Průběžné zprávy (proto prosím věnujte pozornost poskytnutým informacím a jejich zpracování). Povinná příloha bude zaslána elektronicky na jednom exempláři datového nosiče společně s Průběžnou zprávou.

Náležitosti povinné přílohy (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2017):

 • ekonomické shrnutí (viz Příloha_02_Výkaz uznaných nákladů za rok 2017)

Tato část bude i v samotné Průběžné zprávě. Upozorňujeme, že tato příloha nenahrazuje podrobný výpis ze stávajícího ekonomického systému o hospodaření s finančními prostředky, který je nedílnou součástí Průběžné zprávy. Dodání: v elektronické verzi (scan s podpisy a zároveň ve formátu excel);

 • publikační část, shrnutí (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2017)

Dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika 17+“), celkový přehled;

 • doložení ostatních druhů výsledků, např. patenty, průmyslové vzory, funkční vzory atd. (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2017).

D. Vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017

Vypořádání se státním rozpočtem je v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, stáními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Podrobné pokyny viz Dopis příjemcům – Pokyny pro vypořádání SR_2017.

 SHRNUTÍ

V termínu do 31. ledna 2018 (včetně) příjemci institucionální podpory (seznam viz Příloha_03_Rozdělení institucionálních prostředků pro rok 2017) odevzdají následující materiály:

 1. Příloha Průběžné zprávy, samostatný elektronický dokument (1x ve formátu PDF s podpisy odpovědných osob + 1x ve formátu XLS – CD či DVD)
 2. Průběžná zpráva k čerpání Institucionální podpory (2x elektronická verze – CD či DVD)
 3. Dosažené výsledky (přehled, plné znění časopisů, knih, atd. – popř. informace k jejich ověření viz výše bod B. Publikační část), (2x elektronicky – CD či DVD)

Vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017

Přílohy: Formuláře pro vypořádání se státním rozpočtem 2017 – institucionální podpora

Přílohy