Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (Institucionální podpora) a vypořádání se SR za rok 2015

Vytvořeno: 14. 12. 2015 Poslední aktualizace: 14. 12. 2015

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví (dále „MZ“ a nebo „poskytovatel“):

do 1. února 2016 do 12:00 hod.

na adresu: Ministerstva zdravotnictví, Odbor vědy a lékařských povolání, Oddělení vědy a výzkumu (VLP/1), Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2

 • osobní předání (na podatelnu Ministerstva zdravotnictví),
 • poštou (u zásilek není rozhodující datum podání, ale jejich doručení na MZ do termínu viz výše).

Příjemce institucionální podpory (dále jen „IP“) v termínu předá Průběžnou zprávu (dále jen „PZ“), která se bude týkat shrnutí řešeného výzkumu, jeho financování, dosažených či v budoucnu plánovaných výsledků a výhledu (plánu) do dalšího roku v rámci čerpání IP (koncepční rozvoj dané organizace).

Dále budou předány podklady pro finanční vypořádání se státním rozpočtem v této oblasti, dle pokynů viz příloha.

 

A. Průběžná zpráva:

Tato zpráva slouží poskytovateli ke kontrole čerpání IP za rok 2015, dále pak ke zhodnocení projektů v rámci IP.

PZ je vázána k čerpaným finančním prostředkům poskytnutých v rámci IP na Rozvoj výzkumné organizace (Rozhodnutí MZ č. x- RVO-zkratka organizace/2015). Přehled všech institucí podpořených v roce 2015 včetně čísla rozhodnutí viz příloha.

Osnova PZ:
 1. Úvod (základní informace příjemci)
 2. Projekty – Výzkumná část (co bylo řešeno a jakých výsledků bylo dosaženo)
 • Jednoleté projekty (v rámci daného roku, tj. 2015)
 • Víceleté projekty (běžící, nové):
  • ukončené (zhodnocení-shrnutí celého průběhu řešení s důrazem na poslední rok řešení),
  • probíhající (z minulých let, započaté v daném roce, tj. 2015),
  • plánované (výhled),
  • za víceleté období řešení, doporučujeme vytvořit přehledové tabulky dosažených výsledků (dle platných Metodik, které jsou zároveň uvedeny v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací („IS VaVaI“), publikačních aktivit a zároveň finančních přehledů (čerpání z průběžných zpráv).
 • U ukončených projektů bude obsaženo konečné shrnutí celého průběhu řešení (plnění cílů, jak hlavních, tak dílčích, pokud byly cíle v průběhu změněny, popis změn a zdůvodnění).
 1. Koncepční část (předložení koncepce rozvoje organizace na rok 2016, s výhledy do roku 2019)
 2. Ekonomická část (výpis z ekonomického systému organizace za rok 2015, předběžné % rozdělení financí na další roky – kvalifikovaný odhad, plánované investiční akce, atd.)

Je nezbytné uvést následující informace:

 1. Skutečně vynaložené náklady za celý rok 2015;
 2. Pokud byly v celkových financích i jiné zdroje, je třeba uvést též částku z ostatních veřejných zdrojů a z ostatních neveřejných zdrojů (součet b + c. musí být roven a);
 3. Skutečně čerpaný objem institucionální podpory za rok 2015.
 1. Závěr
 
Vzhled PZ:
Doporučená úprava (formát):
Okraje: horní – 25 mm
levý – 35 mm
dolní – 25 mm
pravý – 25 mm
Řádkování (základní text): 1,15
Velikost písma (základní text): 12 b
Písmo – font (vektorové patkové proporcionální písmo): Times New Roman.
 

„Pro tento rok bude vyžadována pouze elektronická podoba PZ, a to ve třech exemplářích (vzhledem k velikosti na datových nosičích DVD).“

 

B. Publikační část

Půjde především o dokumentaci mapující publikační činnost a její doložení. V úvodu bude uveden celkový přehled dosažených výsledků:

Zahraniční publikace

 • Články v impaktovaném časopise
 • Články v neimpaktovaném časopise
 • Články v  recenzovaném časopise
 • Ostatní

Domácí publikace

 • Články v impaktovaném časopise
 • Články v neimpaktovaném časopise
 • Články v  recenzovaném časopise
 • Ostatní

 (dle Metodiky hodnocení).

Za každou uvedenou publikaci v seznamu  PZ bude v této příloze dále doložen:

 • kompletní výsledek v plném znění (kniha, časopis atd., obsahující příslušný výsledek)
 • popřípadě kopie „titulní“ strany (nebo tiráž), na které jsou uvedeny základní údaje – dedikace, obsah a celé znění příslušného „výsledku“ (článek, kapitola v knize, atd.).

„Pro tento rok bude vyžadována pouze elektronická podoba, a to ve třech exemplářích (vzhledem k velikosti na datových nosičích DVD, podle velikosti může být součástí DVD s PZ).“

C. Povinná příloha PZ: 

Doplňujícím materiálem k PZ bude (jako v loňském roce) příloha, která nebude její součástí, ale jako samostatný materiál bude sloužit při hodnocení PZ (proto prosím věnujte pozornost poskytnutým informacím a jejich zpracování).

Tato příloha bude obsahovat náležitosti (viz příloha 01): forma předání – elektronicky (na datovém nosiči společně s PZ),

 1. Ekonomické shrnutí (Výkaz uznaných nákladů 2015 viz Příloha 02) – tato část bude i v samotné PZ (upozornění: tato příloha NENAHRAZUJE podrobný výpis ze stávajícího ekonomického systému dané instituce o hospodaření s finančními prostředky, který je nedílnou součástí PZ). Dodejte v el. verzi – scan (s podpisy) a zároveň ve formátu EXCEL.
 2. Publikační část, shrnutí (viz Příloha 01)dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013-16), celkový přehled.
 3. Doložení ostatních druhů výsledků (např. patenty, průmyslové vzory, funkční vzory) viz Příloha 01

„Vzhledem k velikosti součást DVD s PZ.“

 

D.Vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015:

na základě Pokynů k finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2015 finančního odboru Ministerstva zdravotnictví ČR („MZ“), Vás žádáme, abyste předložili zúčtování institucionálních neinvestičních a investičních prostředků uvolněných z rozpočtové kapitoly 335 – MZ poskytnutých v roce 2015 na Rozvoj výzkumné organizace – Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků, a to

nejpozději do 1. února 2016,

pokyny viz příloha.

 

SHRNUTÍ:

V termínu do 1. února 2016 (včetně) příjemci institucionální podpory (viz seznam v příloze) odevzdají následující materiály:

 1. Průběžná zpráva k čerpání Institucionální podpory (3x elektronická verze – DVD)
 2. Dosažené výsledky (přehled, plné znění časopisů, knih, atd. – popř. informace k jejich ověření viz výše bod B. Publikační část), (3x elektronicky – DVD)
 3. Příloha PZ, samostatný el. dokument (1x ve formátu PDF s podpisy odpovědných osob + 1x ve formátu XLS – DVD)
 4. Vypořádání se státním rozpočtem – dle pokynů viz příloha

Přílohy