Pokyny příjemcům IPO pro vstupní hodnocení dle nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR

Vytvořeno: 2. 11. 2023 Poslední aktualizace: 2. 11. 2023

27. října 2023 schválilo MZ novou Metodiku hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR, která stanovuje základní principy, postup, rozsah a indikátory hodnocení výzkumných organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR, která stanovuje základní principy, postup, rozsah a indikátory hodnocení výzkumných organizací. V Metodice jsou popsány základní principy, proces a fáze hodnocení, dále Metodika rozděluje hodnocení na vstupní, průběžné a závěrečné.

Vzhledem k tomu, že se v současnosti nacházíme v druhém pětiletém hodnoticím období, potřebuje MZ jako poskytovatel od příjemců IP vstupní data, podle kterých následně jednotlivé VO zhodnotí. V Metodice je přesně popsán proces vstupního hodnocení a seznam požadovaných podkladů
pro moduly 3 až 5. Výsledkem vstupního hodnocení bude posouzení kvality VO v jednotlivých indikátorech a zařazení VO do skupiny A, B, C. D. Výsledek hodnocení bude zveřejněn na webových stránkách MZ ČR.

MZ si uvědomuje, že dodání potřebných údajů bude časově náročné, proto si Vás dovolujeme požádat o jejich předání do 5. února 2024, a to výhradně na cloudové úložiště MZ. Po zaslání podkladů je třeba zaslat na adresu jana.hejnova@mzcr.cz avízo o jejich zaslání, aby mohla být zkontrolována jejich úplnost a správnost. Dodané podklady nahrazují každoročně zasílanou průběžnou zprávu.

Věříme, že způsob hodnocení příjemců IP dle nové Metodiky přijmete s pochopením a že tak dojde k transparentnějšímu hodnocení jednotlivých VO.

Přílohy