Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 22. 7. 2020 Poslední aktualizace: 24. 7. 2020

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č.186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta (dále jen „vyhláška č. 186/2009 Sb.“) a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost dle § 7 vyhlášky č. 186/2009 Sb. předat seznam vybraných rezidentů neprodleně po skončení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví na formuláři, který je součástí přílohy tohoto článku.

Seznam vybraných uchazečů na uvedeném formuláři zašle ve dvou kopiích v papírové podobě (nebo elektronicky datovou schránkou) na adresu Ministerstva zdravotnictví (s nadepsanou obálkou Rezidenční místo 2020 – odbor VLP).

Adresa pro zaslání formuláře:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

Ke každému vybranému uchazeči je nezbytné zaslat vyplněný formulář s informacemi o vybraném rezidentovi.

Přílohy