Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 1. 8. 2022 Poslední aktualizace: 1. 8. 2022

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č.186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta (dále jen „vyhláška č. 186/2009 Sb.“) a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost dle § 7 vyhlášky č. 186/2009 Sb. předat seznam vybraných rezidentů neprodleně po skončení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví na formuláři, který je v příloze tohoto článku.

Vyplněný formulář „Informace o vybraném rezidentovi“ zašle poskytovatel zdravotních služeb ke každému vybranému uchazeči samostatně, a to písemně (datovou schránkou nebo licencovaným přepravcem listovních zásilek s nadepsanou obálkou „Rezidenční místo 2022 – odbor VLP“) na adresu Ministerstva zdravotnictví.

 

ID datové schránky MZČR:  pv8aaxd

 

Adresa pro zaslání formuláře:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

odbor vědy a lékařských povolání

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

Přílohy