Oznámení o vydání Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

Vytvořeno: 30. 9. 2020 Poslední aktualizace: 1. 10. 2020

Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví (MZ) podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí sdělením ČSÚ č. 377/2020 Sb. s účinností od 1. října 2020 Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) (vyšlo v částce 152).

MKF patří do skupiny klasifikací vyvinutých Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization – WHO). MKF byla schválena a doporučena k praktickému používání Světovým zdravotnickým shromážděním v květnu 2001. Evropská komise a Rada Evropy doporučily používání MKF všem členským zemím.

MKF popisuje situaci každé osoby v řadě domén vztahujících se k jejímu funkčnímu stavu. Hlavním smyslem klasifikace MKF je poskytnout vědecké podklady pro porozumění, popis a výzkum stavů souvisejících se zdravím. Lze ji využít pro zlepšení komunikace mezi zdravotnickými a vědeckými pracovníky, s veřejností i s osobami s disabilitou. MKF umožňuje pozorování a porovnávání dat z různých oblastí a zemí a poskytuje možnost systematického kódování funkčního stavu pro zdravotnické a sociální informační služby.

Vydáním sdělení o zavedení MKF nedochází k povinnosti sbírat nebo vykazovat příslušné údaje, ale poskytovatelům a dalším dotčeným subjektům je dána možnost MKF pro jejich sběr využívat. Důvodem je naplnění požadavků vycházejících ze dvou strategických dokumentů, a to Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 a Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění pro roky 2018-2020. Dalším důvodem je podpora rozšíření a používání této klasifikace, k čemuž by měly přispět rozsáhlá aktualizace této klasifikace a zpřístupnění metodických materiálů a navazujících nástrojů.

Klasifikace MKF a související dokumentace a nástroje jsou k dispozici v elektronické podobě na: http://www.uzis.cz/mkf.