Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v členských státech EU a Švýcarské konfederaci

Vytvořeno: 22. 2. 2008 Poslední aktualizace: 4. 7. 2023

Je určeno lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, kteří získali vzdělání na území ČR a kteří mají zájem vykonávat zdravotnické povolání v jiném členském státě EU nebo Švýcarské konfederaci.

Studium (vysokoškolské i specializační) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů zahájené (a tím pádem i dokončené) po 1.5.2004 již splňuje minimální požadavky na vzdělání stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7.září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Upozorňujeme však, že i přes tuto skutečnost mohou některé členské státy EU osvědčení o konformitě vzdělání k povolení výkonu zdravotnického povolání na jejich území požadovat. Doporučujeme žadatelům, aby si tuto skutečnost ověřili přímo u daného členského státu, kde hodlají zdravotnické povolání vykonávat.

Všechny doklady, které je nutné k žádosti o vydání osvědčení doložit jsou uvedeny přímo ve formuláři žádosti. Upozorňujeme však, že všechny doklady přiložené k žádosti musí být předloženy v českém nebo slovenském jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Upozorňujeme, že správní lhůta pro vydání osvědčení činí 30 dní ode dne, kdy kompletní žádost dojde k Ministerstvu zdravotnictví, ve zvlášť složitých případech může v souladu s ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, činit až 60 dní ode dne, kdy žádost dojde k Ministerstvu zdravotnictví. pokud žadatel nepodá žádost se všemi stanovenými náležitostmi, správní lhůta se prodlužuje o dobu, než je žádost ze strany  žadatele náležitě doplněna.

K žádosti je dále nezbytné uhradit správní poplatek v hodnotě 500,- Kč lze:

1)      formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
2)      bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána částka 500,- Kč nebo jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky. Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz, tel: +420 224 972 180)
Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením.

Do poznámky pro příjemce (avíza): připsat jméno a příjmení žadatele.
 
Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 2915 
 

Osvědčení vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR pouze v jednacím jazyce České republiky, tedy v jazyce českém, a to v souladu s ustanovením  § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Formulář žádosti:

Žádost o vydání osvědčení lze učinit na níže předepsaném formuláři.
 
Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu: 
 

M i n i s t e r s t v o  z d r a v o t n i c t v í  ČR
P a l a c k é h o  n á m ě s t í  4
128 01 Praha 2

nebo zaneste na Podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR na téže adresu od 8.00 do 15.00  (v Po a Pá do 16.30)

Kontaktní telefon: +420 224 972 915

Ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině provádí PODATELNA Ministerstva zdravotnictví, nikoliv odbor vědy a lékařských povolání

Informace o ověřování listin naleznete zde.

Veřejné listiny podepsané níže uvedenými oprávněnými úředními osobami Ministerstva zdravotnictví:

  • Mgr. Barbora Poláková, vedoucí oddělení lékařských povolání

NENÍ NUTNÉ před jejich předložením konzulárnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí předem ověřit Ministerstvem zdravotnictví, neboť tyto listiny ověřuje konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí přímo.

Konsolidovanou verzi Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací naleznete zde.

Přílohy