Informace k postupu při ověřování veřejných listin

Vytvořeno: 7. 1. 2013 Poslední aktualizace: 17. 4. 2024

Upozorňujeme, že od 1. září 2016 dochází ke změně výše poplatku za ověření (apostilu) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí, který je nově stanoven ve výši 100 Kč, a to formou kolkových známek (do 31. 8. 2016 byla výše poplatku 30 Kč). Změna souvisí s účinností zákona č. 137/2016 Sb., který mj. novelizoval zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

 

Informace k postupu při ověřování veřejných listin vydaných v rámci pravomoci a působnosti Ministerstva zdravotnictví pro účely jejich užití před orgány cizích států

 
Má-li být v cizině uznána veřejná (úřední) listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán státní správy nebo která byla před ním podepsána, je ve většině států třeba, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením – připojením ověřovací doložky příslušným orgánem státní správy ČR a následně superlegalizována zastupitelským úřadem státu, ve kterém má být listina použita.
 
 
I.
Obecné informace
 
Ministerstvo zdravotnictví (MZ), připojuje ověřovací doložku pro účely vyššího ověření ze strany Ministerstva zahraničních věcí (MZV) k veřejným listinám vydaným MZ nebo orgány veřejné moci, vůči nimž MZ vystupuje jako nadřízený orgán.
Ministerstvo zdravotnictví připojuje ověření pouze k originálům veřejných (úředních) listin nebo jejich stejnopisům v českém jazyce (nikoliv k notářem či obecním úřadem ověřeným kopiím), které věcně náleží do jeho pravomoci a působnosti. Ministerstvo zdravotnictví po ověření pravosti razítka, podpisu a oprávnění úřední osoby listinu podepsat, připojí k originálu listiny nebo k její příloze ověřovací doložku. Následně žadateli ověří listinu Ministerstvo zahraničních věcí.
 
Ministerstvo zdravotnictví ověřuje následující veřejné listiny:
 
1) listiny osvědčující vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků, dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.  Výčet těchto dokumentů je uveden v příloze;
 
2) potvrzení k vývozu potravin, kosmetických prostředků a předmětů a materiálů určených pro styk s potravinami pro vývoz do zemí mimo EU dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a nařízení (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Tato potvrzení jsou vyžadována některými kompetentními úřady států mimo EU při dovozu potravin, kosmetických prostředků nebo materiály přicházející do styku s potravinami, v závislosti na vnitrostátních předpisech. Bez potvrzení MZ by nebylo možné některé komodity vyvézt na trhy většiny států mimo EU. Nejedná se však o potraviny živočišného původu;
 
3) listiny vydané v souladu s ustanovením § 80 odst.1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb.; jedná se o povolení výrobcům nebo dovozcům výrobku nebo chemického přípravku k jejich použití v přímém styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou v řízení podle § 5 odst. 5 písm. a) a b);
 
4) vydané dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí; jedná se o osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví;
 
5) listiny vydané podle ustanovení § 74 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; jedná se o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  
6) doklady – certifikáty volného prodeje – vydávané na základě zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších změn a doplnění souvisejících předpisů, vystavených dle druhu vyváženého výrobku (doplňky stravy, vína, minerální vody a kosmetické přípravky;
 
7) doklady – certifikáty volného prodeje – ke zdravotnickým prostředkům vydávané na základě směrnic Evropského parlamentua Rady EHS transponovaných zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízeními vlády: č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů a č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů;
 
Jiné veřejné listiny než výše uvedené Ministerstvo zdravotnictví ověřuje pouze v případě, že příslušná listina byla vydána Ministerstvem zdravotnictvím, nebo jemu podřízeným orgánem veřejné moci, a zároveň byla vydáním takové listiny realizována veřejná moc. V případě listin spadajících do této kategorie nemusí být připojení ověřovací doložky Ministerstvem zdravotnictví z důvodu zkoumání pravosti takové listiny provedeno na počkání. Ministerstvo zdravotnictví proto doporučuje předložit takové listiny s dostatečným časovým předstihem.        
 
Upozornění: Ministerstvo zdravotnictví připojuje ověřovací doložku pouze k originálu (prvopisu) veřejné listiny či jejímu stejnopisu, nikoliv k její kopii (ať již prosté či ověřené notářem nebo obecním úřadem). Proto je nezbytné si před ověřením ze strany Ministerstva zdravotnictví opatřit dostatečné množství stejnopisů veřejné listiny.
 
 
II.
Postup při ověřování veřejných listin Ministerstvem zdravotnictví
 
Žadatel se osobně se žádostí o připojení ověřovací doložky za účelem vyššího ověření obrací na:
 
Ministerstvo zdravotnictví – pracoviště podatelny
Palackého nám. 4
128 10 Praha 2
 
Úřední hodiny:
pondělí a středa                           8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.15
úterý, čtvrtek, pátek                     8.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00
 
Informace poskytne:
Slámová Eliška                               tel.: 224 972 159
Marková Miluše                              tel.: 224 972 259
 
V osobním styku se žádost vyřizuje zpravidla na počkání, v případě většího počtu listin, je nutné se předem telefonicky objednat. Osobní přítomnost žadatele, resp. osoby, na jejíž jméno je listina vystavena, není nezbytná. Žádost o ověření proto může podat kdokoliv.
Veřejné listiny podepsané níže uvedenými oprávněnými úředními osobami Ministerstva zdravotnictví:
 
 • MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví, hlavní hygienik ČR
 • MUDr. Michael Vít, Ph.D., náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví, hlavní hygienik ČR
 • Mgr. Zbyněk Podhrázký, ředitel odboru vědy a lékařských povolání MZ
 • Mgr. Barbora Poláková, vedoucí oddělení uznávání kvalifikací odbor vědy a lékařských povolání a zástupce ředitele odboru vědy a lékařských povolání MZ
 • Mgr. Daniela Rrahmaniová, pověřená řízením odboru farmacie MZ
 • MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., vrchní ředitelka pro ochranu veřejného zdraví a řízení hygienické služby
 • Mgr. Martin Mátl, ředitel odboru farmacie MZ
 • PharmDr. Alena Tomášková, ředitelka odboru farmacie MZ
 • Ing. Kateřina Přibylová, vedoucí oddělení uznávání kvalifikací
 • Mgr. Eva Gottvaldová, náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR
 • Jitka Dočkalová, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
 • Ing. Petr Novák, vedoucí oddělení Inspektorátu omamných a psychotropních látek
 • Mgr. Jakub Rinke, oddělení Inspektorátu omamných a psychotropních látek
NENÍ NUTNÉ před jejich předložením konzulárnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí předem ověřit Ministerstvem zdravotnictví, neboť tyto listiny ověřuje konzulární odbor MZV přímo.
 
 
Ověření listin lze provést i na základě písemné žádosti zaslané na adresu:
Ministerstvo zdravotnictví
Podatelna MZ – ověřování listin pro uplatnění v zahraničí
Palackého nám 4.
128 01 Praha 2
 
Žadatel v průvodním dopisu k předmětné listině uvede:
– stát, ve kterém bude listina použita;
– svoji přesnou adresu, na kterou má být listina doručena (písemné doručení je možné pouze v rámci České republiky);
– telefonní číslo, event. e-mailovou  adresu;
– originál dokumentu nebo jeho stejnopis v českém jazyce
 
Ověřený dokument Ministerstvem zdravotnictví je postoupen zpět žadateli,  neboť zasílání tohoto dokumentu ověření ze strany Ministerstva zahraničních věcí není Ministerstvem zdravotnictví zajišťováno.
 
Správní poplatky se vyměřují dle sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (část XII., Položka 5, odst. a) ve výši 100,- Kč, a to formou kolkových známek. 
 
Ministerstvo zdravotnictví NEOVĚŘUJE:
 
· kopie listin ať ověřené notářem, či obecním úřadem, nebo neověřené. Ministerstvo zdravotnictví proto upozorňuje, že před ověřením ze strany MZ je nutno si zajistit příslušný počet stejnopisů veřejné listiny u orgánu, který danou veřejnou listinu vydal. 
 
· zdravotnické doklady soukromého charakteru, vydané různými zdravotnickými subjekty (NEJEDNÁ SE O VĚŘEJNÉ LISTINY!!!) – např. potvrzení o zaměstnání, potvrzení různých typů zdravotnických dokladů, zakládajících pojistný nárok u pojišťoven v zahraničí a jiná další potvrzení (např. o zdravotním stavu-vydaná v souvislosti s uskutečněnou léčbou v ČR nebo potvrzení laboratorních testů). Žádná právní norma Ministerstvo zdravotnictví neopravňuje k těmto typům dokladů úřední potvrzení připojovat. Ministerstvo zdravotnictví nemá žádnou možnost ověřit si pravost podpisu osoby a její oprávněnost dokument podepsat, případně pravost otisku pečeti nebo razítka k dokumentu připojených. Autenticitu (pravost) soukromých listin lze zdůraznit úředním ověřením podpisu podepisující osoby (provádějí notáři, kteří tak mohou činit i mimo prostory notářského úřadu).
 
· pravost podpisu potvrzující, že žadatel listinu v vlastnoručně podepsal (provádí notáři, obecní úřady a.j.)
 
· cizojazyčné listiny
 
· doklady o studiu – originály nebo kopie studijních dokladů (VŠ diplomy, vysvědčení atd.) ověření provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 
· matriční doklady

 

 

INFORMATION on the Procedures Used for the Verification of Administrative Documents
 
Issued under the Authority of and within the Jurisdiction of the Ministry of Health
 
for the Purposes of Being Used in Relation to Authorities of Foreign Countries
 
In order for an official administrative document that was issued or certified under the jurisdiction and competency of a government authority (or signed by it) in one country to be similarly recognized in another country, most countries require some type of higher level of verification. This is done by attaching a ‘verification clause’ from an acceptable agency of the Czech state administration. This Czech verification is then ‘superverified / superlegalized’ by the embassy of the country in which the document is to be used.
 
For additional information (including exceptions to the above), see: http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_cizozemskych_listin.html
 
I.
General Information
 
For administrative documents issued by the Ministry of Health (in Czech “MZ”) or for documents issued by public agencies supervised by the MZ, the MZ attaches a verification clause, which is then verified at a higher level by the Ministry of Foreign Affairs (in Czech “MZV”).
 
The Ministry of Health only attaches its verification to the original administrative (official) document or a copy that is written in Czech (not to copies verified by a local authority or notary), which substantially fall with the competency and jurisdiction of the MZ. After verifying the authenticity of the stamp, the signature and the authorization of an official person authorized to sign a document, the Ministry of Health attaches its verification clause to the original document or to its annex. Subsequently, the party requesting the verification is responsible for getting the document verified by the Ministry of Foreign Affairs.
 
The Ministry of Health provides verifications for the following types of administrative documents:
 
1)      Documents certifying the level of training of medical and non-medical support staff (in accordance with Act No. 95/2004 Coll. on the conditions for the acquisition and recognition of professional competencies and specialized qualifications for the professions of doctor, dentist and pharmacist and Act No. 96/2004 Coll. on the conditions for the acquisition and recognition of qualifications for non-medical professions and for the performance of activities related to the provision of health care and the amending of certain related acts). A list of the types of documents included here is provided in the Annex.
 
2)    Certifications for the export of foodstuffs, cosmetic products and items and materials that are in contact with food intended for export to countries outside the EU (according to Act No. 258/2000 Coll. on the protection of public health and the amending certain related laws and Regulation (EC) No 882/2004 on official inspections carried out in order to ensure the verification of compliance with feed and food laws and regulations on animal health and animal welfare). These certifications are required by a number of different government administrative authorities in countries outside the EU when importing food, cosmetic products or materials that are in contact with food – based on their own national regulatory requirements. Without the required verification from the MZ, it would not be possible to export certain of these types of commodities to markets in most countries outside the EU. Note that the above certification requirement does not apply to foods classified as of an ‘organic origin’ (organic foods).
 
3)      Documents issued in accordance with the requirements of Section 80, Subsection 1(f) of Act No. 258/2000 Coll., which are a license for manufacturers or importers of a product or chemical product that is to be used in direct contact with drinking, hot or raw water (in proceedings under Section 5, Subsection 5 (a) and (b)).
 
 4)      Documents issued under the provisions of Section 19, Subsection 1 of Act No. 100/2001 Coll.​​assessing the impact of something on public health. on the assessment of environmental impacts – this is a certificate of professional competency in the area of
 
5)    Documents issued in accordance with the requirements of Section 74(b) of Act No. 185/2001 Coll. on waste – in particular, this is an  assessment of the hazardous properties of waste.
 
6) Documents – certificates issued for the free sale of goods – issued under the provisions of Act No. 110/1997 Coll. on foodstuffs and tobacco products and on amendments and supplements to certain related acts, as amended, issued by the type of exported product (dietary supplements, wines, mineral waters and cosmetic products);
 
7) Documents – certificates issued for the free sale of goods – for medical devices, issued in accordance with the directives of the European Parliament and Council Regulation EEC, as transposed into Czech legislation through Act No. 123/2000 Coll., on medical devices, as last amended, and by the following Government Regulations: No. 336/2004 Coll., establishing technical requirements for medical devices, as last amended; No. 154/2004 Coll., establishing technical requirements for active implantable medical devices, as last amended; and, No. 453/2004 Coll. establishing technical requirements for diagnostic medical devices, in vitro, as last amended;
 
The Ministry of Health verifies other types of administrative documents – in addition to those specifically called out above – but only if the respective document has been issued by the Ministry of Health or by a public authority supervised by the Ministry. Additionally, all such documents must have been issued in an official capacity as part of the regular responsibilities of that public agency. It should be noted that for the above-noted types of documents, the attachment of the verification clause by the Ministry of Health is not done instantaneously while you might want to wait for it to be done. The Ministry of Health recommends that all such documents be submitted well in advance of the date on which verification is required.          
 
Note: The Ministry of Health only attaches its verification clause to the original of an administrative document or its counterpart (official original) copy. It does not verify a ‘copy of a copy’ (either a plain copy or a copy certified by a notary public or local authority). It is therefore important to obtain a sufficient number of original copies of any public documents that need to be verified by the Ministry of Health.
 
 
II.
Procedures Used by the Ministry of Health to Verify Administrative Documents
 
Parties wishing to have an official Ministry of Health verification clause attached to an administrative document should send / deliver the request with the document to the following address:
 
Ministry of Health – Filing Desk (pracoviště podatelny)
Palackého nám. 4
128 10 Prague 2
 
Office Hours
Monday and Wednesday           8:00 a.m. – 12:00 noon and 12:30 p.m. – 4:15 p.m.
Tuesday, Thursday, Friday         8:00 a.m. – 12:00 noon and 12:30 p.m. – 3:00 p.m.
 
Contacts
Slámová Eliška                            tel.: 224 972 159
Marková Miluše                             tel.: 224 972 259
 
When personally delivering a document for verification, the process is usually completed while you wait. Should you be bringing a larger number of documents for verification, it is necessary to book in advance by telephone. The personal presence of the applicant (or the person in whose name the document is issued) is not necessary. A request for document verification can therefore be made by anyone.
 
For administrative documents signed by the following officials of the Ministry of Health:
 • MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., Deputy for the Protection and Promotion of Public Health, Chief Public Health Officer of the Czech Republic
 • MUDr. Michael Vít, Ph.D., Deputy for the Protection and Promotion of Public Health, Chief Public Health Officer of the Czech Republic
 • JUDr. Pavel Janda, Head of the Department of Education and Science, Ministry of Health
 • Mgr. Zbyněk Podhrázký, Head of the Medical Professions Unit and Deputy Head of the Department of Education and Science, Ministry of Health
 • Mgr. Daniela Rrahmaniová, Acting Managing Director of the Pharmacy Department, Ministry of Health
 • MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Director General for Public Health Protection and Management of the Public Health Network, Deputy Chief Public Health Officer of the Czech Republic
 • Mgr. Martin Mátl, Head of the Pharmacy Department, Ministry of Health
 • PharmDr. Alena Tomášková, Head of the Pharmacy Department, Ministry of Health
 
IT IS NOT NECESSARY before submitting them to the consular department of the Ministry of Foreign Affairs to have them verified in advance by the Ministry of Health, as these documents are verified by the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs directly.
 
 
Document verifications can also be submitted in writing to:
 
Ministry of Health
MZ Filing Room (verification of documents for use abroad)
(Podatelna MZ – ověřování listin pro uplatnění v zahraničí)
Palackého nám 4.
128 01 Prague 2
 
When requesting a document verification in writing, the following information should be included in the request:
·            country where the document is to be used
·            specific address where the verified document is to be sent (note: this must be an address in the Czech Republic)
·            contact phone number (and if available, also an email address)
·            original (or official counterpart copy) of the document to be verified – must be written in Czech
 
Once verified, the submitted document(s) is returned directly by to the party requesting the verification. This is because the Ministry of Health does not provide the service of forwarding the document to the Ministry of Foreign Affairs for further verification.
 
Administrative fees are calculated on the basis of the administrative fees pricelist, which is an annex to Act No. 634/2004 Coll. on administrative fees (Part XII., Item 5, Paragraph (a) in the amount of CZK 100. This fee is collected in the form of revenue stamps.
 
The Ministry of Health DOES NOT VERIFY THE FOLLOWING:
 
·         Copies of documents [non-official, non-counterpart copies] whether or not certified by a notary or a local authority. The Ministry of Health therefore advises that prior to requesting any document verification by the Ministry of Health, the requesting party should to obtain an appropriate number of official, counterpart copies of the administrative document(s) from the issuing authority. 
 
·         Medical documents of a private nature issued by various types of medical entities (NOT PUBLIC ADMINISTRATIVE DOCUMENTS!!!) – for example, an employment certificate, a confirmation of various types of medical evidence establishing an insurance claim for foreign insurance companies or other additional types of confirmations (e.g. on health status – issued in relation with to treatment carried out in the Czech Republic or a confirmation of laboratory test results). There is no legal standard that would authorize the Ministry of Health to attach an official verification to these types of non-official documents. The Ministry of Health has no way to verify the authenticity of the signature of the person and their eligibility to sign such a document or the authenticity of the imprint of a seal or stamp attached to the document. The authenticity of private documents can be taken care of by an official authorized to perform a signature verification (performed by notaries, who can do so outside the notarial office).
 
·         Authentication of a signature confirming that the applicant had signed the document in his own hand (again, this task is performed by notaries, local authorities and others).
 
·         Documents in a foreign language (i.e. not written in Czech).
 
·         Education documentsoriginals or copies of study documents (university diplomas, certificates, etc.). Such verifications are done by the Ministry of Education.
 
·        Registry Documents

Přílohy