Opatření pro urychlení čerpání v 3.2 IOP

Vytvořeno: 12. 11. 2012 Poslední aktualizace: 12. 11. 2012

V souvislosti s neutěšenou situací při naplňování predikcí čerpání v rámci Integrovaného operačního programu zavedl Řídící orgán IOP opatření, která jsme jako zprostředkující subjekt IOP byli povinni aplikovat na projekty z oblasti intervence 3.2 IOP.

 
Mezi tato opatření patří následující postupy, které se mohou dotknout též realizace Vašich projektů:
 
1) Intenzivní příprava zadávací dokumentace na hlavní předmět projektu
Je nezbytné již od počátku realizace projektu intenzivně pracovat na přípravě zadávací dokumentace, zejména je nutné dodržet plánovaný termín zahájení realizace výběrového řízení, tak jak je uvedeno ve Vaší projektové žádosti.
 
Pokud 1 měsíc od zahájení realizace projektu nebude na zakazky@mzcr.cz zaslán návrh zadávací dokumentace, budete kontaktováni projektovým manažerem, který s Vámi bude dále situaci řešit.
 
2) Urychlení schvalovacího procesu zadávací dokumentace
Žádám Vás o důkladné a pokud možno rychlé zapracovávání zásadních připomínek, které vznese odbor EF formou komentářů k zadávací dokumentaci. Prodlevy při schvalování zadávacích řízení bývají často způsobeny pomalou reakcí na připomínky odboru EF ze strany příjemce.
 
3) Prodlužování realizace projektů – etapizace, nastavení harmonogramu
Pokud plánujete podat žádost o prodloužení realizace projektu, kontaktujte vždy nejprve Vašeho projektového manažera, který s Vámi zkonzultuje Oznámení o změně.
 
V případě, že jste již čerpali v rámci projektu finanční prostředky, které ještě nebyly součástí žádné žádosti o platbu, bude s Vámi řešena možnost tzv. etapizace projektu (tj. rozdělení projektu do více etap).
 
Součástí Oznámení o změně – žádosti o prodloužení realizace projektu bude muset vždy být podrobné zdůvodnění změny a dále nastavení týdenního/měsíčního harmonogramu činností.
 
4) Prodlužování realizace projektů – neopodstatněné důvody
Pokud by prodloužení realizace projektu nebylo dostatečné zdůvodněno, např. bylo by způsobeno pouze nestihnutím realizace aktivit z oblasti publicity, nebude prodloužení realizace projektu povoleno. Povinná publicita pak bude muset být hrazena z Vašich vlastních zdrojů.
 
Závěrečná konference by měla být zrealizována nejpozději do 1. měsíce od ukončení prací souvisejících s hlavním předmětem projektu, tisková zpráva a pamětní deska by měla být zrealizována v měsíci, kdy dochází k ukončení prací souvisejících s hlavním předmětem projektu.
 
5) Dřívější ukončení projektu
V případě, že zjistíte, že by bylo možné projekt ukončit dříve, než máte nastaveno v harmonogramu projektu, kontaktujte ihned svého projektového manažera, který Vám poradí, jaké kroky učinit, aby byl projekt ukončen dříve.
 
6) Předběžné konzultace k Monitorovacím zprávám a žádostem o platbu
Využívejte předběžných konzultací s projektovým a finančním manažerem, tak aby byla Monitorovací zpráva a Žádost o platbu předložena a schválena v co nejkratším časovém horizontu.
 
V případě dotazů se neváhejte obrátit na Vaše projektové a finanční manažery.