Opatření odboru EF za účelem urychlení čerpání dotačních prostředků

Vytvořeno: 20. 6. 2013 Poslední aktualizace: 20. 6. 2013

Opatření odboru EF za účelem urychlení čerpání dotačních prostředků za účelem urychlení čerpání dotačních prostředků z EU a plnění pravidla n+2/n+3″ v roce 2013 byla přijata následující opatření:

Povinnosti pro všechny příjemce z oblasti intervence 3.2 IOP

1. Povinnost provést ve spolupráci s dodavateli analýzu dodacích lhůt přístrojového vybavení za účelem co nejrychlejšího dodání a následné fakturace
2. Povinnost zintenzivnit spolupráci s dodavateleli, aby veškerá dokumentace k předávaným přístrojům popř. k zaškolení obsluhujícího personálu byla dodána spolu nebo bezprostředně s dodávku a byla bez vad
3. Povinnost urychlit veškeré administrativní úkony spojené s předložením monitorovací zprávy a žádosti o platbu:
a) Zaslat nefinalizovanou monitorovací zprávu elektronicky do 5 pracovních dnů od ukončení monitorovacího období k předschválení projektovému manažerovi z odboru EF
b) Zaslat nefinalizovanou žádost o platbu a soupisku faktru elektronicky do 5 pracovních dnů od ukončení monitorovacího období k předschválení finančnímu manažerovi z odboru EF
c) Zaslat finalizovanou monitorovací zprávu a žádost o platbu vč. příloh do 10 pracovní dnů od ukončení monitorovacího období

Další povinnosti, které se týkají pouze přímořízených organizací MZd:
1. Povinnost bezprostředně po obdržení dodavatelské faktury ji zaslat elektronicky ke kontrole a proplacení na odbor EF
2. Povinnost provést úhradu faktury dodavateli bezprostřeně po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace (nečekat s úhradou do data splatnosti faktury)

Odbor EF v současné době nepovoluje změny v harmonogramech projektů týkající se prodloužení ukončení realizace projektu nebo změn snižujících čerpání finančních prostředků v jednotlivých etapách (vyjma zcela vyjímečných případů, které nebylo možné ze strany příjemce dotace ovlivnit nebo předvídat).