OBČAN / PACIENT

Vytvořeno: 21. 7. 2015 Poslední aktualizace: 21. 7. 2015

Vítáme Vás na portálu kvality a bezpečí Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“).

Vámi zvolená sekce je určena pro širokou veřejnost, tedy občany a pacienty.
 

Rádi bychom Vám touto cestou poskytli ucelené a srozumitelné informace, které Vám mohou pomoci např. k lepší informovanosti o činnosti MZ, usnadní a zlepší orientaci o v systému českého zdravotnictví zdravotní péče z hlediska zajištění a trvalého zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a bezpečí pacientů.

Jedinou účinnou cestou, jak dosáhnout toho, aby poskytovatel zdravotních služeb (rozumí se fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle platného legislativního předpisu) kladl důraz na kvalitu poskytované péče a bezpečí pacientů, je aktivní přístup Vás, občanů, resp. pacientů. Budete-li jako pacient informován o kvalitě, rizicích a dalších otázkách při poskytování zdravotní péče, budete na ně moci aktivně upozorňovat a zvolit si poskytovatele zdravotních služeb, kde se bude cítit bezpečně.

Výchozím předpokladem je pro nás fakt, že jen dobře informovaný občan/pacient se stává klientem, který je schopný spolurozhodovat o své léčbě, může (a měl by) sám upozorňovat na rizika a pokud je to možné, spolupodílet se na jejich odstranění. V neposlední řadě platí, že informovaný pacient je dobrým partnerem pro otevřenou komunikaci se zdravotnickými pracovníky.

Obsah tohoto portálu je průběžně doplňován a aktualizován tak, aby pro Vás byly informace přehledně uspořádané, lehce nalezitelné snadno dostupné a aktuální.

Jednotlivé tematické okruhy můžete vybírat z levé nabídky.
 

Zaměření tematických okruhů je zejména na:
  • zapojení organizací a zástupců pacientů do programů v oblasti kvality a bezpečí (např. sledování spokojenosti pacientů),
  • informování pacientů a edukační materiály (např. publikace Rádce pacienta),
  • platné právní normy v oblasti kvality a bezpečí (např. práva a povinnosti pacientů a jiných osob),
  • rizika v oblasti zdravotní péče (např. identifikace pacienta, nahlížení do zdravotnické dokumentace),
  • stávající opatření v oblasti bezpečí pacientů za účelem snížení počtu pochybení nebo k jejich předcházení (např. tzv. Rezortní bezpečností cíle, nahlášení nežádoucí události – pád pacienta),
  • postupy pro podávání stížností (např. i prostřednictvím ombucmana MZ či nemocničního ombucmana) a další.

 

Věříme, že tuto iniciativu pozivitně přivítáte.