Ministerstvo zdravotnictví schválilo 13 žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořeno: 17. 3. 2021 Poslední aktualizace: 3. 11. 2021

Dne 9. března 2021 provedla Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb odborné hodnocení a doporučila vyhovět všem třinácti přijatým žádostem. U devíti z nich bylo navrženo poskytnout dotaci zcela, u zbylých čtyř bylo navrženo dotaci zčásti poskytnout a ve zbytku zamítnout. Celková částka dotace na dané projekty činí 11 638 456,00 Kč.

Hodnocení žádostí proběhlo ve třech krocích, které zahrnovaly: posouzení oprávněnosti žadatele, posouzení dodržení pravidel programu a odborné hodnocení. Komise (poradní orgán ministra zdravotnictví) následně doporučila Seznam žadatelů o dotaci, kterým bude dotace přidělena zcela nebo zčásti. Veškeré náklady spojené s poskytnutím dotace budou hrazeny z projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“.

Seznam žádostí o dotaci, u nichž se navrhuje dotaci poskytnout zcela:

Číslo žádosti

Žadatel

Výše dotace (Kč)

DOB-00064190

Fakultní Thomayerova nemocnice

950 000,00 Kč

DOB-00064220

Psychiatrická nemocnice Bohnice

949 392,00 Kč

DOB-61383082

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

842 000,00 Kč

DOB-00843989

Fakultní nemocnice Ostrava

950 000,00 Kč

DOB-00064211

Fakultní nemocnice Bulovka

918 200,00 Kč

DOB-00064165

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

950 000,00 Kč

DOB-00064203

Fakultní nemocnice v Motole

950 000,00 Kč

DOB-00098892

Fakultní nemocnice Olomouc

947 292,00 Kč

DOB-00090638

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

830 980,00 Kč

 

Seznam žádostí o dotaci, u nichž se navrhuje dotaci zčásti poskytnout a ve zbytku zamítnout:

Číslo žádosti

Žadatel

Výše dotace (Kč)

DOB-00511951

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

667 536,00 Kč

DOB-00179906

Fakultní nemocnice Hradec Králové

939 056,00 Kč

DOB-00064173

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

933 000,00 Kč

DOB-00159816

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

811 000,00 Kč

 

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb byla Ministerstvem zdravotnictví vyhlášena v říjnu roku 2020. Cílem Programu podpory je zajištění pilotního otestování nově připraveného systému inovovaného dobrovolnického programu u poskytovatelů zdravotních služeb. V rámci tohoto pilotního testování bude ověřována Metodika programu dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních, která je tvořena v rámci stejného projektu, opírá se o odborné znalosti a mnohaleté zkušenosti a bude k dispozici stávajícím i budoucím koordinátorům dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních napříč Českou republikou. Pro každého příjemce bude využití této Metodiky programu dobrovolnictví závazné.

Ukotvení či nastavení dobrovolnických programů ve zdravotnictví a jejich koordinované řízení se ukazuje jako zásadní nejen v dobách, kdy musí poskytovatelé zdravotních služeb čelit mimořádným situacím. Poskytnutá dotace má pomoci s vytvořením pracovních pozic koordinátorů dobrovolníků specializovaných na oblast zdravotnictví, má ale také umožnit pokrytí personálních či provozních nákladů stávajících koordinátorů v rámci fungujících programů dobrovolnictví.

Program podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb je součástí projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.