Klíčky v provozovnách společného stravování

Vytvořeno: 23. 3. 2017 Poslední aktualizace: 23. 3. 2017

V provozovnách společného stravování, zejména vegetariánských nebo veganských, jsou nabízeny pokrmy s obsahem klíčků. Může se jednat o pokrmy určené k přímé spotřebě, např. saláty, nebo se klíčky používají jako složka pokrmů tepelně upravovaných.

 V návaznosti na rozsáhlé zdravotní potíže v roce 2011 v několika členských státech Evropské unie, kdy jako nejpravděpodobnější zdroj nákazy byly určeny klíčky pískavice řecké kontaminované Escherichia coli (STEC) produkující Shiga toxin, byla na úrovni Evropské unie přijata opatření, jejichž cílem je na co nejnižší míru snížit možnost výskytu zdravotních potíží, které by mohly být připisovány konzumaci klíčků.

 Mezi tyto kroky patří i přijetí zvláštních legislativních opatření stanovujících požadavky na sledovatelnost klíčků a semen k jejich produkci (prováděcí nařízení Komise (EU) č. 208/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na sledovatelnost u klíčků a semen určených k produkci klíčků), na mikrobiologická kritéria pro klíčky (nařízení Komise (EU) č. 209/2013 ze dne 11. března 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o mikrobiologická kritéria pro klíčky a pravidla pro odběr vzorků z jatečně upravených těl drůbeže a čerstvého drůbežího masa), na schvalování provozů produkujících klíčky (nařízení Komise (EU) č. 210/2013 ze dne 11. března 2013 o schvalování provozů produkujících klíčky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004) a požadavky na osvědčení pro dovoz klíčků a semen pro produkci klíčků (nařízení Komise (EU) č. 211/2013 ze dne 11. března 2013 o požadavcích na osvědčení pro dovoz klíčků a semen určených k produkci klíčků do Unie).

 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) přijal dne 20. října 2011 vědecké stanovisko o riziku, které představují Shiga toxin produkující a jiné patogenní bakterie v semenech a naklíčených semenech. V tomto stanovisku se uvádí, že nejpravděpodobnějším prvotním zdrojem nákazy v souvislosti s klíčky je kontaminace suchých semen bakteriálními patogeny. Dále se konstatuje, že díky vysoké vlhkosti a příznivé teplotě během klíčení se bakteriální patogeny přítomné na suchých semenech dokáží v průběhu klíčení rozmnožit, a tím vznikne riziko pro veřejné zdraví.

 Podle článku 2 nařízení Komise (EU) č. 210/2013 ze dne 11. března 2013 o schvalování provozů produkujících klíčky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 musí být každý potravinářský podnik produkující klíčky schválen příslušným dozorovým orgánem. Tato povinnost se vztahuje i na provozovny společného stravování, které v případě, že produkují klíčky nakličováním semen pro přípravu pokrmů, musí mít tuto činnost schválenu, a dále musí splňovat požadavky na mikrobiologické vyšetření semen určených k nakličování a vyprodukovaných klíčků.

Přílohy