Jak podat stížnost nebo petici?

Vytvořeno: 14. 8. 2023 Poslední aktualizace: 14. 8. 2023

Stížnosti

Dotčené osoby mají právo obracet se na Ministerstvo zdravotnictví se stížnostmi proti nevhodnému chování zaměstnance Ministerstva zdravotnictví (úředních osob) nebo proti postupu Ministerstva zdravotnictví jako správního orgánu, neposkytuje-li zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) jiný prostředek ochrany (podrobněji viz ust. § 175 správního řádu).

Jiným prostředkem ochrany se rozumí např. odvolání, podnět k provedení přezkumného řízení, žádost o obnovu řízení, podnět k učinění opatření proti nečinnosti nebo námitka podjatosti.

Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. 

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Podle § 37 správního řádu musí být z podání patrno kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

  • Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. správního řádu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
  • Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Stížnost lze podat:

  • písemně na adresu ministerstva: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2;
  • ústně do protokolu na adrese ministerstva;
  • prostřednictvím datové schránky: pv8aaxd;
  • prostřednictvím elektronické podatelny: mzcr@mzcr.cz.

Podrobnosti k provozu podatelny Ministerstva zdravotnictví a elektronické podatelny

Petice

Peticí se rozumí podání učiněné ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, kterým se fyzické nebo právnické osoby obrací na Ministerstvo zdravotnictví a které má náležitosti stanovené v ust. § 5 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů.

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.