Informace pro příjemce dotace v rámci dotačního programu na podporu MSPP k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nepříznivé epidemiologické situace

Vytvořeno: 26. 10. 2020 Poslední aktualizace: 26. 10. 2020

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky dotačního programu v době nepříznivé epidemiologické situace zejména v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

 

Dotační program je součástí projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče”, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214“ realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. 

PŘÍLOHA:

Výjimky_ říjen 2020 MSPP

Přílohy