Informace pro příjemce dotace v rámci dotačních programů na podporu CDZ III a CDZ III/2 k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době nepříznivé epidemiologické situace

Vytvořeno: 18. 12. 2020 Poslední aktualizace: 18. 12. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje informaci pro příjemce, která obsahuje výjimky upravující pravidla realizace aktivit a úpravu Metodiky dotačních programů v době nepříznivé epidemiologické situace zejména v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Zároveň v této situaci si Ministerstvo zdravotnictví dovoluje zdůraznit, že případné nenaplnění cílové hodnoty některého indikátoru neznamená automatické udělení sankce ze strany poskytovatele. Naplňování indikátorů je posuzováno souhrnně – tj. je vypočítáván aritmetický průměr z procenta naplnění jednotlivých indikátorů s tím, že v případě, že je některá hodnota překročena, může se započítat do výše 120 %. Teprve tato souhrnná hodnota musí být naplněna nejméně z 85 %, aby se příjemce vyhnul uložení sankce.

Projekt „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče (www.reformapsychiatrie.cz), je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Přílohy