Informace pro absolventky a absolventy studia zdravotnických oborů na VŠZaSP sv. Alžbety

Vytvořeno: 22. 7. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, zveřejňuje odpovědi na nejčastější dotazy, týkající se postupu uznávání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání u absolventů a absolventek studia zdravotnických oborů na VŠZaSP sv. Alžbety v Příbrami, případně v Bratislavě.

Na této škole lze získat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry a zdravotnického záchranáře. Níže popsaný postup se týká obou oborů.

Tento postup se uplatňuje každoročně v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a s právními předpisy v oblasti uznávání kvalifikací, více zde: Uznávání kvalifikací – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz). Nejedná se o novou informaci.

 

Otázky a odpovědi

1) Absolvoval/a jsem studium Ošetřovatelství na VŠZaSP sv. Alžbety v Příbrami. Musím si nechat uznat odbornou způsobilost k výkonu povolání, než začnu v Česku pracovat jako nelékařský zdravotnický pracovník?

Ano, protože jste získal/a vzdělání v jiném členském státě EU, než v ČR. Byť se jednalo o studium v Příbrami, probíhalo podle slovenského vzdělávacího programu se slovenskou akreditací této vysoké školy a diplom potvrzující absolvování studia byl vydán Slovenskou republikou.

Podle českých právních předpisů – ustanovení § 92 zákona č. 96/2004 Sb. – je zakázáno vykonávat nelékařské zdravotnické povolání na území České republiky osobami, které nejsou způsobilé k výkonu tohoto povolání, a to ani dočasně nebo příležitostně.

Zakázáno je rovněž užívání označení odbornosti, tedy např. profesní označení – všeobecná sestra, dentální hygienistka apod. – osobami, které nejsou způsobilé k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

Proto je potřeba si o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání požádat Ministerstvo zdravotnictví.

 

2) V kterých případech NENÍ uznání způsobilosti k výkonu povolání potřeba?

Pokud jste získal/a kvalifikaci (odbornou způsobilost k výkonu povolání) všeobecná sestra studiem předcházejícím bakalářskému studiu na VŠZaSP sv. Alžbety v Příbrami např. středoškolským studiem v ČR nebo studiem na vyšších školách v ČR.

Dále také v případě, že jste získal/a kvalifikaci všeobecné sestry předcházejícím studiem v zahraničí a máte již Ministerstvem zdravotnictví uznanou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra.

 

3) Jak mám postupovat, aby mi byla způsobilost uznána?

1
Vyplnit a podepsat žádost – formulář žádosti je dostupný v aplikaci EZP na adrese: Evidence zdravotnických pracovníků (mzcr.cz) Veškeré informace k procesu uznávání, včetně pokynů, jak žádost vyplnit jsou dostupné na adrese: https://mzd.gov.cz/informace-k-procesu-uznavani-na-dobu-neurcitou-usazena-osoba/ Doporučujeme si informace pečlivě pročíst a dle nich postupovat. Žádost je potřeba v aplikaci vyplnit, uložit, poté stáhnout žádost pro tisk, vytisknout ji z formátu pdf a podepsat.
 
2
Uhradit správní poplatek – kolkovou známku patřičné hodnoty koupíte na poště a nalepíte na žádost, nebo můžete uhradit poplatek převodem na účet MZ. Veškeré informace o možnostech úhrady správního poplatku (kolková známka nebo bankovní převod) a výši správního poplatku jsou dostupné na tomto odkazu: https://mzd.gov.cz/informace-k-procesu-uznavani-na-dobu-neurcitou-usazena-osoba/
3

Doplnit žádost o požadované přílohy – veškeré informace k procesu uznávání, včetně seznamu požadovaných příloh jsou dostupné na tomto odkazu  https://mzd.gov.cz/informace-k-procesu-uznavani-na-dobu-neurcitou-usazena-osoba/, doporučujeme si informace pročíst a dle nich postupovat.

4
Poslat kompletní vyplněnou, podepsanou a o přílohy doplněnou žádost – buď elektronicky do datové schránky Ministerstva zdravotnictví (ID datové schránky: pv8aaxd) nebo doporučeně poštou na detašované pracoviště Ministerstva zdravotnictví v Brně na adresu:
MZ ČR, Vinařská 6, 603 00 Brno.

 

4) Poslal/a jsem chybně vyplněnou žádost, zapomněl/a jsem přiložit přílohy, co se stane?

Jakmile bude žádost o doložené doklady posuzována, budete vyzván/a k opravě nebo doplnění chybějících dokladů.

Pokud se jedná o závažnou chybu ve Vaší adrese pro doručování písemností (kontaktní adrese) nebo adrese trvalého bydliště, pro kterou by nebylo možné s Vámi dále komunikovat, je vhodné se spojit s detašovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví přímo, a to telefonicky (+420 543 559 555) nebo elektronicky na e-mail (jitka.dockalova@mzcr.cz) a správnou adresu jim sdělit.

 

5) Za jak dlouho dostanu vyrozumění?

Zákonná lhůta na vyřízení žádosti o uznání je nejpozději do 60 dnů. Může být prodloužena, pokud žadatel nepodá žádost se všemi náležitostmi a je vyzván k doplnění.

 

6) Komu mám pak doklad o uznání způsobilost k výkonu povolání dát?

Samotné vydané rozhodnutí v originále nikomu nedávejte a pečlivě si jej uschovejte. Budete jej potřebovat po celé vaše profesní působení u každého zaměstnavatele. Pro území ČR Vám nahrazuje doklad o získaném vzdělání (např. diplom, který také nikomu v originále nepředáváme). Je vhodné si udělat ověřenou kopii (nebo více) tohoto vydaného rozhodnutí a tuto kopii potom předložit zaměstnavateli.