Informace o proběhlém semináři pro potenciální žadatele

Vytvořeno: 11. 10. 2019 Poslední aktualizace: 11. 10. 2019

Dne 8. října 2019 se uskutečnil na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro potenciální uchazeče o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III. Během tohoto semináře byly účastníkům semináře představeny informace o připravované výzvě k předkládání žádostí o dotace a jejich schvalování, časovém harmonogramu a dalších podmínkách Výzvy.

Dále byly na semináři ze strany Ministerstva zdravotnictví představeny klíčové aktivity v rámci projektu Podpory nových služeb v péči o duševně nemocné, který připravuje dotační programy pro výběr pilotních multidisciplinárních týmů v oblasti péče o pedopsychiatrické, gerontopsychiatrické, adiktologické pacienty a pacienty s nařízeným ochranným léčením. Nejdříve – ještě v průběhu října by měla být spuštěna výzva k podání žádosti o dotaci pro psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Vybrány budou celkem 4 pilotní ambulance.

V rámci semináře byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a ze strany Centra pro regionální rozvoj představena upravená 75. výzva Integrovaného regionálního operačního programu „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“. V rámci ní mohou Centra duševního zdraví, stacionáře a ambulance s rozšířenou péčí získat podporu na investice do zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení. Rovněž komunitní týmy mohou získat investici na své vybavení. 75. výzva byla dne 30.9.2019 aktualizována s tím, že se posunul termín pro podání žádosti do 15.7.2021 a termín ukončení projektů podaných po 30.9.2019 až do 30.6.2023. 

Projekt „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

  

Přílohy

  • Prezentace pro potenciální uchazeče v rámci CDZ III;
  • Prezentace Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné;
  • Prezentace 75. Výzva IROP – Deinstitucionalizace psychiatrické péče II;

Přílohy