Informace o možnosti využití distanční výuky u akreditovaných zařízení po dobu trvání nouzového stavu a mimořádných opatření vztahujících se k šíření nemoci COVID-19

Vytvořeno: 9. 4. 2020 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Vzhledem k aktuální situaci v České republice vztahující se k vyhlášenému nouzovému stavu a dalším mimořádným opatřením k zabránění šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 sděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR, že v rámci vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), bude akceptovat distanční (e-learningovou) formu výuky, a to za těchto podmínek:

 1. Distanční forma vzdělávání může být využita pouze na teoretickou část vzdělávacího programu.

 2. Všichni účastníci kurzu musí vyjádřit souhlas (např. emailem) s danou formou vzdělávání. Akreditované zařízení musí jednotlivé souhlasy účastníků archivovat.

 3. Za distanční formu vzdělávání není považováno samostudium.

 4. Zkoušku ani praktickou část vzdělávacího programu není možné realizovat distanční formou.

 5. Na vyžádání oprávněných úředních osob je akreditované zařízení povinno sdělit vstupní hesla/odkazy, aby dané osoby mohly být distanční formě vzdělávání přítomny (online, např. webinář).

 6. Oprávněné úřední osoby si mohou vyžádat další informace o distanční výuce daného akreditovaného zařízení.

 7. Distanční formu teoretické výuky je možné využít pouze po nezbytně nutnou dobu, než trvání nouzového stavu a příslušná mimořádná opatření umožní obnovení prezenční výuky stanovené vzdělávacím programem.

 8. Akreditované zařízení je povinno zahájení a ukončení distanční výuky písemně oznámit na emailovou adresu: marcela.sramkova@mzcr.cz

 9. Součástí oznámení o zahájení vzdělávání distanční formou musí být zejména:

 • název akreditovaného zařízení, včetně jména statutárního zástupce

 • jméno kontaktní osoby, včetně telefonického a emailového kontaktu

 • jednací číslo rozhodnutí o udělení/prodloužení akreditace

 • druh vzdělávání, včetně názvu daného kurzu

 • název aplikace, forma webináře (včetně jeho uložení), videokonference nebo LMS[1] prostředí, které bude pro distanční výuku využíváno

 • termíny konání distanční výuky, včetně rozsahu (název předmětů, okruhy, apod.).

 

Pro oznámení o zahájení vzdělávání distanční formou využijte přiložený formulář


[1] Learning Management Systems (LMS) lze popsat jako digitální systémy, které v sobě integrují nástroje potřebné k zajištění a řízení e-learnigové výuky. LMS jsou tudíž softwarové online systémy, které umožňují správu a organizaci e-learningových kurzů, tedy samotné výuky, výukových materiálů (texty, obrázky, prezentace, audio a video soubory, interaktivní materiály), vyučujících a lektorů, studentů či jejich skupin.
Umožňují také interakci a komunikaci mezi vyučujícím a studenty či studenty navzájem prostřednictvím komentářů, chatu, diskuzních fór či soukromých zpráv.

Přílohy