Informace k výběrovému řízení – RM 2023

Vytvořeno: 16. 5. 2023 Poslední aktualizace: 17. 5. 2023

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost do 14 dní ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 21b odst.1 zákona č. 95/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 Vyhlášky č. 186/2009 Sb.

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení v zákonném termínu, dojde k porušení zákonné povinnosti a rezidenční místa mohou být přiznána jinému poskytovateli zdravotních služeb.

 

V Metodice pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2023 je v bodě 8.1. uvedeno, že poskytovatel zdravotních služeb má povinnost oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Toto oznámení provede na předepsaném formuláři “Vyhlášení výběrového řízení“, který je zveřejněn v příloze 2 tohoto oznámení na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Tento formulář akreditované zařízení zašle pouze elektronicky na e-mailovou adresu: rezidencnimista@mzcr.cz.

Další dokumenty jako je Zpráva o posouzení a hodnocení uchazečů na místo rezidenta, Osobní dotazník a Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta se Ministerstvu zdravotnictví nezasílají a zůstávají vyhlašovateli výběrového řízení.

Dále připojujeme Vyhlášku č. 186/2009 a přílohy k této vyhlášce.

Přílohy